சமீபத்திய முடிவுகள்: 1403

சீட்டிழுப்பு இல.: 1403

திகதி: திங்கள் மாசி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 28,794,005.10
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
எந்த 3 எண்கள் றும் 1 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் றும் 2 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 50,000.00
0
ரூ. 0.00
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
109
ரூ. 218,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5286
ரூ. 528,600.00
6
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
74539
ரூ. 1,490,780.00
7
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11031
ரூ. 220,620.00
மொத்தம்
90967
2,658,000.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo