சமீபத்திய முடிவுகள்: 3483

சீட்டிழுப்பு இல.: 3483

திகதி: திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,929,159.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 250,000.00
2
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 5,000.00
78
ரூ. 390,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
139
ரூ. 278,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
3883
ரூ. 776,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
2599
ரூ. 519,800.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
64696
ரூ. 2,587,840.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
11834
ரூ. 473,360.00
9
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
14553
ரூ. 582,120.00
மொத்தம்
97784
6,107,720.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
மொத்தம்
3
300,000.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00