சமீபத்திய முடிவுகள்: 3367

சீட்டிழுப்பு இல.: 3367

திகதி: வியாழன் வைகாசி 25, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் வைகாசி 25, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 106,514,772.64
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
136
ரூ. 272,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
321
ரூ. 321,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7810
ரூ. 781,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5055
ரூ. 505,500.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
127660
ரூ. 2,553,200.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23140
ரூ. 462,800.00
மொத்தம்
164128
5,495,500.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00