சமீபத்திய முடிவுகள்: 3305

சீட்டிழுப்பு இல.: 3305

திகதி: சனி பங்குனி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி பங்குனி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 87,537,226.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
131
ரூ. 262,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
314
ரூ. 314,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7505
ரூ. 750,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4888
ரூ. 488,800.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
123326
ரூ. 2,466,520.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22484
ரூ. 449,680.00
மொத்தம்
158653
5,231,500.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00