சமீபத்திய முடிவுகள்: 3252

சீட்டிழுப்பு இல.: 3252

திகதி: செவ்வாய் தை 24, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் தை 24, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 73,188,274.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
135
ரூ. 270,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
324
ரூ. 324,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7469
ரூ. 746,900.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5007
ரூ. 500,700.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
123441
ரூ. 2,468,820.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22511
ரூ. 450,220.00
மொத்தம்
158892
6,160,640.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00