சமீபத்திய முடிவுகள்: 3191

சீட்டிழுப்பு இல.: 3191

திகதி: வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
119
ரூ. 238,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
269
ரூ. 269,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
6965
ரூ. 696,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4488
ரூ. 448,800.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
112480
ரூ. 2,249,600.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
20552
ரூ. 411,040.00
மொத்தம்
144877
4,712,940.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00