சமீபத்திய முடிவுகள்: 3128

சீட்டிழுப்பு இல.: 3128

திகதி: வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 77,006,161.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
102
ரூ. 204,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
241
ரூ. 241,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
6421
ரூ. 642,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4175
ரூ. 417,500.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
105628
ரூ. 2,112,560.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
19388
ரூ. 387,760.00
மொத்தம்
135960
4,504,920.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00