சமீபத்திய முடிவுகள்: 3080

சீட்டிழுப்பு இல.: 3080

திகதி: வெள்ளி ஆவணி 05, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 05, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 67,204,986.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
96
ரூ. 192,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
211
ரூ. 211,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5166
ரூ. 516,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3326
ரூ. 332,600.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
84987
ரூ. 1,699,740.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
15508
ரூ. 310,160.00
மொத்தம்
109297
3,562,100.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00