சமீபத்திய முடிவுகள்: 3037

சீட்டிழுப்பு இல.: 3037

திகதி: வியாழன் ஆனி 23, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆனி 23, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,333,092.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
96
ரூ. 192,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
227
ரூ. 227,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5630
ரூ. 563,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3772
ரூ. 377,200.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
93041
ரூ. 1,860,820.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
17060
ரூ. 341,200.00
மொத்தம்
119828
4,661,220.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00