சமீபத்திய முடிவுகள்: 2942

சீட்டிழுப்பு இல.: 2942

திகதி: வெள்ளி தை 14, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 14, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 66,263,738.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
124
ரூ. 248,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
307
ரூ. 307,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7500
ரூ. 750,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
4919
ரூ. 196,760.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
122928
ரூ. 2,458,560.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22365
ரூ. 447,300.00
மொத்தம்
158146
4,707,620.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00