சமீபத்திய முடிவுகள்: 2891

சீட்டிழுப்பு இல.: 2891

திகதி: புதன் கார்த்திகை 24, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் கார்த்திகை 24, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 72,575,632.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
129
ரூ. 258,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
318
ரூ. 318,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7546
ரூ. 754,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
4894
ரூ. 195,760.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
123967
ரூ. 2,479,340.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22844
ரூ. 456,880.00
மொத்தம்
159705
6,062,580.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00