சமீபத்திய முடிவுகள்: 2849

சீட்டிழுப்பு இல.: 2849

திகதி: புதன் ஐப்பசி 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 62,973,424.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
122
ரூ. 244,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
265
ரூ. 265,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
6802
ரூ. 680,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
4441
ரூ. 177,640.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
111576
ரூ. 2,231,520.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
20318
ரூ. 406,360.00
மொத்தம்
143531
5,604,720.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00