சமீபத்திய முடிவுகள்: 2837

சீட்டிழுப்பு இல.: 2837

திகதி: வெள்ளி ஆவணி 20, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 20, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,760,527.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
104
ரூ. 208,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
230
ரூ. 230,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5711
ரூ. 571,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
3816
ரூ. 152,640.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
94892
ரூ. 1,897,840.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
17510
ரூ. 350,200.00
மொத்தம்
122272
5,209,780.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo