சமீபத்திய முடிவுகள்: 2807

சீட்டிழுப்பு இல.: 2807

திகதி: புதன் ஆடி 21, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஆடி 21, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 79,721,438.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
156
ரூ. 312,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
327
ரூ. 327,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7847
ரூ. 784,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5179
ரூ. 207,160.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
129594
ரூ. 2,591,880.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23763
ரூ. 475,260.00
மொத்தம்
166873
5,398,000.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo