சமீபத்திய முடிவுகள்: 2765

சீட்டிழுப்பு இல.: 2765

திகதி: திங்கள் வைகாசி 03, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் வைகாசி 03, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 69,791,221.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
127
ரூ. 254,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
304
ரூ. 304,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7762
ரூ. 776,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5147
ரூ. 205,880.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
128771
ரூ. 2,575,420.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23508
ரூ. 470,160.00
மொத்தம்
165624
5,985,660.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00