சமீபத்திய முடிவுகள்: 2754

சீட்டிழுப்பு இல.: 2754

திகதி: வியாழன் சித்திரை 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் சித்திரை 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 66,345,430.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
172
ரூ. 344,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
385
ரூ. 385,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9903
ரூ. 990,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6422
ரூ. 256,880.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
161543
ரூ. 3,230,860.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
29345
ரூ. 586,900.00
மொத்தம்
207779
6,693,940.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00