சமீபத்திய முடிவுகள்: 2745

சீட்டிழுப்பு இல.: 2745

திகதி: புதன் சித்திரை 07, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் சித்திரை 07, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 63,367,133.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
173
ரூ. 346,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
401
ரூ. 401,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10376
ரூ. 1,037,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6783
ரூ. 271,320.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
170476
ரூ. 3,409,520.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
30989
ரூ. 619,780.00
மொத்தம்
219205
7,685,220.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00