சமீபத்திய முடிவுகள்: 2706

சீட்டிழுப்பு இல.: 2706

திகதி: சனி மாசி 27, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி மாசி 27, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 68,022,894.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
154
ரூ. 308,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
358
ரூ. 358,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9482
ரூ. 948,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6164
ரூ. 246,560.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
155576
ரூ. 3,111,520.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
28334
ரூ. 566,680.00
மொத்தம்
200075
7,138,960.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00