சமீபத்திய முடிவுகள்: 2705

சீட்டிழுப்பு இல.: 2705

திகதி: வெள்ளி மாசி 26, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி மாசி 26, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 67,898,336.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
100
ரூ. 200,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
243
ரூ. 243,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5976
ரூ. 597,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
3973
ரூ. 158,920.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
99317
ரூ. 1,986,340.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
18225
ரூ. 364,500.00
மொத்தம்
127838
4,850,360.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00