சமீபத்திய முடிவுகள்: 2701

சீட்டிழுப்பு இல.: 2701

திகதி: திங்கள் மாசி 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 66,111,982.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
188
ரூ. 376,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
391
ரூ. 391,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10019
ரூ. 1,001,900.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6625
ரூ. 265,000.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
165915
ரூ. 3,318,300.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
30137
ரூ. 602,740.00
மொத்தம்
213284
6,854,940.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00