சமீபத்திய முடிவுகள்: 2661

சீட்டிழுப்பு இல.: 2661

திகதி: புதன் தை 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் தை 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 63,602,496.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
158
ரூ. 316,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
350
ரூ. 350,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9188
ரூ. 918,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5977
ரூ. 239,080.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
148341
ரூ. 2,966,820.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
26997
ரூ. 539,940.00
மொத்தம்
191015
6,630,640.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00