சமீபத்திய முடிவுகள்: 2608

சீட்டிழுப்பு இல.: 2608

திகதி: சனி கார்த்திகை 21, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி கார்த்திகை 21, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 73,093,851.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
130
ரூ. 260,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
295
ரூ. 295,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7442
ரூ. 744,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
4914
ரூ. 196,560.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
122352
ரூ. 2,447,040.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22150
ரூ. 443,000.00
மொத்தம்
157290
5,985,800.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00