சமீபத்திய முடிவுகள்: 2573

சீட்டிழுப்பு இல.: 2573

திகதி: சனி ஐப்பசி 17, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஐப்பசி 17, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 65,443,323.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
149
ரூ. 298,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
337
ரூ. 337,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8591
ரூ. 859,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5654
ரூ. 226,160.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
142181
ரூ. 2,843,620.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
25972
ரூ. 519,440.00
மொத்தம்
182889
6,483,320.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00