சமீபத்திய முடிவுகள்: 2541

சீட்டிழுப்பு இல.: 2541

திகதி: செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,702,758.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
194
ரூ. 388,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
430
ரூ. 430,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10492
ரூ. 1,049,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6812
ரூ. 272,480.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
171896
ரூ. 3,437,920.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
31313
ரூ. 626,260.00
மொத்தம்
221144
6,903,860.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00