• ஞாயிறு
  • திங்கள்
  • செவ்வாய்
  • புதன்
  • வியாழன்
  • வெள்ளி
  • சனி
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 103,985,496.08

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 2496

சீட்டிழுப்பு இல.: 2496

திகதி: சனி ஆவணி 01, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஆவணி 01, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 102,689,384.88
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
154
ரூ. 308,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
372
ரூ. 372,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9118
ரூ. 911,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6034
ரூ. 241,360.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
150521
ரூ. 3,010,420.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
27732
ரூ. 554,640.00
மொத்தம்
193938
6,998,220.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo