சமீபத்திய முடிவுகள்: 2463

சீட்டிழுப்பு இல.: 2463

திகதி: திங்கள் ஆனி 29, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் ஆனி 29, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 91,828,667.44
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
174
ரூ. 348,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
346
ரூ. 346,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9037
ரூ. 903,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5807
ரூ. 232,280.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
146674
ரூ. 2,933,480.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
26939
ரூ. 538,780.00
மொத்தம்
188983
6,802,240.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00