சமீபத்திய முடிவுகள்: 2433

சீட்டிழுப்பு இல.: 2433

திகதி: வெள்ளி வைகாசி 22, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி வைகாசி 22, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 84,267,396.64
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
66
ரூ. 132,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
177
ரூ. 177,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3968
ரூ. 396,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
2508
ரூ. 100,320.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
63428
ரூ. 1,268,560.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11481
ரூ. 229,620.00
மொத்தம்
81633
2,804,300.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00