சமீபத்திய முடிவுகள்: 2432

சீட்டிழுப்பு இல.: 2432

திகதி: புதன் பங்குனி 25, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் பங்குனி 25, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 0.00
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
ரூ. 0.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
ரூ. 0.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
ரூ. 0.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
ரூ. 0.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
ரூ. 0.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
ரூ. 0.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
ரூ. 0.00
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo