சமீபத்திய முடிவுகள்: 2395

சீட்டிழுப்பு இல.: 2395

திகதி: திங்கள் மாசி 17, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 17, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 69,267,078.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
221
ரூ. 442,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
452
ரூ. 452,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11746
ரூ. 1,174,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7641
ரூ. 305,640.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
193451
ரூ. 3,869,020.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
35382
ரூ. 707,640.00
மொத்தம்
248898
7,450,900.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo