சமீபத்திய முடிவுகள்: 2391

சீட்டிழுப்பு இல.: 2391

திகதி: வியாழன் மாசி 13, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மாசி 13, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 67,757,747.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
213
ரூ. 426,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
469
ரூ. 469,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11942
ரூ. 1,194,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7928
ரூ. 317,120.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
198608
ரூ. 3,972,160.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
36131
ரூ. 722,620.00
மொத்தம்
255301
9,001,100.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo