சமீபத்திய முடிவுகள்: 2372

சீட்டிழுப்பு இல.: 2372

திகதி: சனி தை 25, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி தை 25, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 77,748,297.92
1
ரூ. 77,748,297.92
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
226
ரூ. 452,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
464
ரூ. 464,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
12231
ரூ. 1,223,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7948
ரூ. 317,920.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
200172
ரூ. 4,003,440.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
36484
ரூ. 729,680.00
மொத்தம்
257531
85,438,437.92
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo