சமீபத்திய முடிவுகள்: 2318

சீட்டிழுப்பு இல.: 2318

திகதி: திங்கள் மார்கழி 02, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மார்கழி 02, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 66,133,777.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
193
ரூ. 386,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
399
ரூ. 399,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10274
ரூ. 1,027,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6784
ரூ. 271,360.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
168736
ரூ. 3,374,720.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
30754
ரூ. 615,080.00
மொத்தம்
217147
7,673,560.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo