சமீபத்திய முடிவுகள்: 2295

சீட்டிழுப்பு இல.: 2295

திகதி: வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 65,057,276.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
180
ரூ. 360,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
411
ரூ. 411,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10640
ரூ. 1,064,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6973
ரூ. 278,920.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
173416
ரூ. 3,468,320.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
31734
ரூ. 634,680.00
மொத்தம்
223361
7,816,920.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00