சமீபத்திய முடிவுகள்: 2265

சீட்டிழுப்பு இல.: 2265

திகதி: புதன் ஐப்பசி 09, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 09, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 65,467,678.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
199
ரூ. 398,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
487
ரூ. 487,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11560
ரூ. 1,156,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7545
ரூ. 301,800.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
190331
ரூ. 3,806,620.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
34698
ரூ. 693,960.00
மொத்தம்
244828
8,543,380.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo