சமீபத்திய முடிவுகள்: 2237

சீட்டிழுப்பு இல.: 2237

திகதி: புதன் புரட்டாதி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் புரட்டாதி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 71,120,376.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
197
ரூ. 394,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
440
ரூ. 440,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11582
ரூ. 1,158,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7542
ரூ. 301,680.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
190005
ரூ. 3,800,100.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
34774
ரூ. 695,480.00
மொத்தம்
244545
7,289,460.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo