சமீபத்திய முடிவுகள்: 2215

சீட்டிழுப்பு இல.: 2215

திகதி: செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆவணி 20, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 62,783,256.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
203
ரூ. 406,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
453
ரூ. 453,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11531
ரூ. 1,153,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7521
ரூ. 300,840.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
188915
ரூ. 3,778,300.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
34312
ரூ. 686,240.00
மொத்தம்
242944
8,577,480.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo