சமீபத்திய முடிவுகள்: 2208

சீட்டிழுப்பு இல.: 2208

திகதி: செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆவணி 13, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,452,319.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
202
ரூ. 404,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
433
ரூ. 433,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10877
ரூ. 1,087,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7169
ரூ. 286,760.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
178952
ரூ. 3,579,040.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
32514
ரூ. 650,280.00
மொத்தம்
230150
7,640,780.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo