சமீபத்திய முடிவுகள்: 2175

சீட்டிழுப்பு இல.: 2175

திகதி: வியாழன் ஆடி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 84,609,386.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
198
ரூ. 396,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
480
ரூ. 480,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11092
ரூ. 1,109,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7336
ரூ. 293,440.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
182065
ரூ. 3,641,300.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
33454
ரூ. 669,080.00
மொத்தம்
234635
8,489,020.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo