சமீபத்திய முடிவுகள்: 2146

சீட்டிழுப்பு இல.: 2146

திகதி: புதன் ஆனி 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஆனி 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 74,051,789.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
168
ரூ. 336,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
423
ரூ. 423,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10738
ரூ. 1,073,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6941
ரூ. 277,640.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
175141
ரூ. 3,502,820.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
31858
ரூ. 637,160.00
மொத்தம்
225278
7,150,420.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo