சமீபத்திய முடிவுகள்: 2120

சீட்டிழுப்பு இல.: 2120

திகதி: புதன் வைகாசி 15, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் வைகாசி 15, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 64,450,661.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
172
ரூ. 344,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
370
ரூ. 370,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9595
ரூ. 959,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6290
ரூ. 251,600.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
156625
ரூ. 3,132,500.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
28610
ரூ. 572,200.00
மொத்தம்
201671
7,429,800.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo