சமீபத்திய முடிவுகள்: 2092

சீட்டிழுப்பு இல.: 2092

திகதி: வெள்ளி சித்திரை 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி சித்திரை 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 85,918,520.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
184
ரூ. 368,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
423
ரூ. 423,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10562
ரூ. 1,056,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6922
ரூ. 276,880.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
174084
ரூ. 3,481,680.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
31501
ரூ. 630,020.00
மொத்தம்
223684
7,035,780.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00