சமீபத்திய முடிவுகள்: 2063

சீட்டிழுப்பு இல.: 2063

திகதி: வியாழன் பங்குனி 14, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் பங்குனி 14, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 73,465,749.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
193
ரூ. 386,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
448
ரூ. 448,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11345
ரூ. 1,134,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7418
ரூ. 296,720.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
187153
ரூ. 3,743,060.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
34082
ரூ. 681,640.00
மொத்தம்
240651
8,789,920.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00