சமீபத்திய முடிவுகள்: 2032

சீட்டிழுப்பு இல.: 2032

திகதி: திங்கள் மாசி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,987,104.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
192
ரூ. 384,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
466
ரூ. 466,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11305
ரூ. 1,130,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7395
ரூ. 295,800.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
185498
ரூ. 3,709,960.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
33946
ரூ. 678,920.00
மொத்தம்
238811
8,465,180.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo