சமீபத்திய முடிவுகள்: 2002

சீட்டிழுப்பு இல.: 2002

திகதி: சனி தை 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி தை 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 62,546,094.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
10
ரூ. 1,000,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
215
ரூ. 430,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
489
ரூ. 489,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11984
ரூ. 1,198,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7895
ரூ. 315,800.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
197472
ரூ. 3,949,440.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
35878
ரூ. 717,560.00
மொத்தம்
253944
9,100,200.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00