சமீபத்திய முடிவுகள்: 2001

சீட்டிழுப்பு இல.: 2001

திகதி: வெள்ளி தை 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 61,989,201.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
212
ரூ. 424,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
482
ரூ. 482,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11716
ரூ. 1,171,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7756
ரூ. 310,240.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
194215
ரூ. 3,884,300.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
35427
ரூ. 708,540.00
மொத்தம்
249817
7,880,680.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00