சமீபத்திய முடிவுகள்: 1965

சீட்டிழுப்பு இல.: 1965

திகதி: வியாழன் மார்கழி 06, 2018

வெற்றி முடிவு

 

 

Gift Vouchers Winning Tickets

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0353003 N020326 Mr.M.D.Sunil GAMPAHA Akkara 50 Negambo 
2 0993647 N040091 Mr.E.W.Sarath Jayathilake KANDY Katugasthota 
3 0512586 N030189 Mr.G.P.Anura KALUTARA Payagala 
4 0500245 N040282 Mr.R.D.U.K.Ranasingha KANDY Kandy 
5 0432981 N010508 Mr.M.K.L.Nishantha COLOMBO Malabe 

பரிசு விபரம் - வியாழன் மார்கழி 06, 2018

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 111,891,986.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
202
ரூ. 404,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
437
ரூ. 437,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11308
ரூ. 1,130,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7506
ரூ. 300,240.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
186247
ரூ. 3,724,940.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
34029
ரூ. 680,580.00
மொத்தம்
239739
8,577,560.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
பரிசு சீட்டு
Special No. Matching
பரிசு சீட்டு
5
5 X பரிசு சீட்டு
மொத்தம்
5
0.00