கொவிசெத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
2013
புதன் தை 23, 2019
 1. C
 2. 14
 3. 23
 4. 25
 5. 41
மேலும்
2012
செவ்வாய் தை 22, 2019
 1. J
 2. 03
 3. 27
 4. 42
 5. 47
மேலும்
2011
திங்கள் தை 21, 2019
 1. B
 2. 34
 3. 39
 4. 48
 5. 52
மேலும்
2010
ஞாயிறு தை 20, 2019
 1. I
 2. 25
 3. 33
 4. 64
 5. 70
மேலும்
2009
சனி தை 19, 2019
 1. S
 2. 17
 3. 39
 4. 45
 5. 80
மேலும்
2008
வெள்ளி தை 18, 2019
 1. O
 2. 23
 3. 40
 4. 67
 5. 77
மேலும்
2007
வியாழன் தை 17, 2019
 1. H
 2. 15
 3. 30
 4. 39
 5. 61
மேலும்
2006
புதன் தை 16, 2019
 1. W
 2. 8
 3. 10
 4. 45
 5. 73
மேலும்
2005
செவ்வாய் தை 15, 2019
 1. C
 2. 52
 3. 54
 4. 58
 5. 62
மேலும்
2004
திங்கள் தை 14, 2019
 1. P
 2. 15
 3. 27
 4. 38
 5. 40
மேலும்
2003
ஞாயிறு தை 13, 2019
 1. F
 2. 20
 3. 29
 4. 56
 5. 66
மேலும்
2002
சனி தை 12, 2019
 1. K
 2. 5
 3. 7
 4. 32
 5. 51
மேலும்
2001
வெள்ளி தை 11, 2019
 1. B
 2. 25
 3. 37
 4. 67
 5. 71
மேலும்
2000
வியாழன் தை 10, 2019
 1. L
 2. 25
 3. 53
 4. 67
 5. 69
மேலும்
1999
புதன் தை 09, 2019
 1. O
 2. 01
 3. 19
 4. 30
 5. 57
மேலும்
1998
செவ்வாய் தை 08, 2019
 1. H
 2. 30
 3. 36
 4. 58
 5. 80
மேலும்
1997
திங்கள் தை 07, 2019
 1. T
 2. 15
 3. 60
 4. 71
 5. 79
மேலும்
1996
ஞாயிறு தை 06, 2019
 1. C
 2. 01
 3. 29
 4. 49
 5. 73
மேலும்
1995
சனி தை 05, 2019
 1. I
 2. 8
 3. 14
 4. 18
 5. 35
மேலும்
1994
வெள்ளி தை 04, 2019
 1. E
 2. 44
 3. 51
 4. 52
 5. 53
மேலும்
1993
வியாழன் தை 03, 2019
 1. T
 2. 56
 3. 58
 4. 66
 5. 70
மேலும்
1992
புதன் தை 02, 2019
 1. I
 2. 19
 3. 49
 4. 69
 5. 70
மேலும்
1991
செவ்வாய் தை 01, 2019
 1. Q
 2. 36
 3. 40
 4. 53
 5. 70
மேலும்
1990
திங்கள் மார்கழி 31, 2018
 1. Y
 2. 2
 3. 10
 4. 22
 5. 66
மேலும்
1989
ஞாயிறு மார்கழி 30, 2018
 1. O
 2. 01
 3. 12
 4. 17
 5. 21
மேலும்
1988
சனி மார்கழி 29, 2018
 1. T
 2. 31
 3. 59
 4. 61
 5. 63
மேலும்
1987
வெள்ளி மார்கழி 28, 2018
 1. E
 2. 24
 3. 57
 4. 68
 5. 75
மேலும்
1986
வியாழன் மார்கழி 27, 2018
 1. X
 2. 3
 3. 31
 4. 40
 5. 59
 1. 0
 2. 1
 3. 8
 4. 8
 5. 3
மேலும்
1985
புதன் மார்கழி 26, 2018
 1. L
 2. 03
 3. 12
 4. 13
 5. 19
மேலும்
1984
செவ்வாய் மார்கழி 25, 2018
 1. T
 2. 2
 3. 18
 4. 49
 5. 71
மேலும்
1983
திங்கள் மார்கழி 24, 2018
 1. Z
 2. 17
 3. 18
 4. 25
 5. 38
மேலும்
1982
ஞாயிறு மார்கழி 23, 2018
 1. T
 2. 17
 3. 18
 4. 22
 5. 36
மேலும்
1981
சனி மார்கழி 22, 2018
 1. H
 2. 30
 3. 44
 4. 54
 5. 78
மேலும்
1980
வெள்ளி மார்கழி 21, 2018
 1. S
 2. 6
 3. 17
 4. 41
 5. 71
மேலும்
1979
வியாழன் மார்கழி 20, 2018
 1. X
 2. 26
 3. 46
 4. 50
 5. 63
மேலும்
1978
புதன் மார்கழி 19, 2018
 1. K
 2. 19
 3. 48
 4. 56
 5. 73
மேலும்
1977
செவ்வாய் மார்கழி 18, 2018
 1. H
 2. 13
 3. 50
 4. 56
 5. 57
மேலும்
1976
திங்கள் மார்கழி 17, 2018
 1. H
 2. 22
 3. 24
 4. 32
 5. 42
மேலும்
1975
ஞாயிறு மார்கழி 16, 2018
 1. V
 2. 06
 3. 12
 4. 14
 5. 48
மேலும்
1974
சனி மார்கழி 15, 2018
 1. A
 2. 15
 3. 41
 4. 53
 5. 70
மேலும்
1973
வெள்ளி மார்கழி 14, 2018
 1. U
 2. 02
 3. 21
 4. 70
 5. 74
மேலும்
1972
வியாழன் மார்கழி 13, 2018
 1. H
 2. 6
 3. 28
 4. 75
 5. 78
 1. 1
 2. 3
 3. 9
 4. 5
 5. 9
மேலும்
1971
புதன் மார்கழி 12, 2018
 1. G
 2. 18
 3. 32
 4. 59
 5. 66
மேலும்
1970
செவ்வாய் மார்கழி 11, 2018
 1. E
 2. 06
 3. 19
 4. 28
 5. 56
மேலும்
1969
திங்கள் மார்கழி 10, 2018
 1. C
 2. 31
 3. 53
 4. 59
 5. 75
மேலும்
1968
ஞாயிறு மார்கழி 09, 2018
 1. U
 2. 01
 3. 03
 4. 18
 5. 74
மேலும்
1967
சனி மார்கழி 08, 2018
 1. O
 2. 18
 3. 41
 4. 77
 5. 80
மேலும்
1966
வெள்ளி மார்கழி 07, 2018
 1. R
 2. 11
 3. 15
 4. 22
 5. 47
மேலும்
1965
வியாழன் மார்கழி 06, 2018
 1. L
 2. 44
 3. 55
 4. 77
 5. 78
மேலும்
1964
புதன் மார்கழி 05, 2018
 1. F
 2. 37
 3. 48
 4. 76
 5. 80
மேலும்
1963
செவ்வாய் மார்கழி 04, 2018
 1. M
 2. 44
 3. 49
 4. 60
 5. 62
மேலும்
1962
திங்கள் மார்கழி 03, 2018
 1. D
 2. 44
 3. 45
 4. 48
 5. 69
மேலும்
1961
ஞாயிறு மார்கழி 02, 2018
 1. F
 2. 18
 3. 52
 4. 54
 5. 61
மேலும்
1960
சனி மார்கழி 01, 2018
 1. D
 2. 7
 3. 12
 4. 39
 5. 63
மேலும்
1959
வெள்ளி கார்த்திகை 30, 2018
 1. D
 2. 16
 3. 37
 4. 48
 5. 80
மேலும்
1958
வியாழன் கார்த்திகை 29, 2018
 1. R
 2. 23
 3. 29
 4. 30
 5. 41
மேலும்
1957
புதன் கார்த்திகை 28, 2018
 1. T
 2. 14
 3. 35
 4. 39
 5. 66
மேலும்
1956
செவ்வாய் கார்த்திகை 27, 2018
 1. M
 2. 15
 3. 52
 4. 61
 5. 66
மேலும்
1955
திங்கள் கார்த்திகை 26, 2018
 1. Z
 2. 04
 3. 27
 4. 46
 5. 67
மேலும்
1954
ஞாயிறு கார்த்திகை 25, 2018
 1. Q
 2. 02
 3. 14
 4. 22
 5. 44
மேலும்
1953
சனி கார்த்திகை 24, 2018
 1. E
 2. 7
 3. 23
 4. 58
 5. 78
மேலும்
1952
வெள்ளி கார்த்திகை 23, 2018
 1. N
 2. 24
 3. 32
 4. 40
 5. 79
மேலும்
1951
வியாழன் கார்த்திகை 22, 2018
 1. W
 2. 01
 3. 54
 4. 56
 5. 72
மேலும்
1950
புதன் கார்த்திகை 21, 2018
 1. O
 2. 14
 3. 47
 4. 53
 5. 73
மேலும்
1949
செவ்வாய் கார்த்திகை 20, 2018
 1. L
 2. 30
 3. 59
 4. 62
 5. 72
மேலும்
1948
திங்கள் கார்த்திகை 19, 2018
 1. P
 2. 14
 3. 48
 4. 49
 5. 63
மேலும்
1947
ஞாயிறு கார்த்திகை 18, 2018
 1. H
 2. 55
 3. 70
 4. 73
 5. 77
மேலும்
1946
சனி கார்த்திகை 17, 2018
 1. K
 2. 22
 3. 31
 4. 38
 5. 55
மேலும்
1945
வெள்ளி கார்த்திகை 16, 2018
 1. O
 2. 1
 3. 9
 4. 28
 5. 66
மேலும்
1944
வியாழன் கார்த்திகை 15, 2018
 1. O
 2. 40
 3. 47
 4. 51
 5. 69
மேலும்
1943
புதன் கார்த்திகை 14, 2018
 1. Z
 2. 26
 3. 45
 4. 66
 5. 75
மேலும்
1942
செவ்வாய் கார்த்திகை 13, 2018
 1. V
 2. 26
 3. 32
 4. 69
 5. 77
மேலும்
1941
திங்கள் கார்த்திகை 12, 2018
 1. L
 2. 01
 3. 29
 4. 50
 5. 52
மேலும்
1940
ஞாயிறு கார்த்திகை 11, 2018
 1. J
 2. 16
 3. 18
 4. 29
 5. 65
மேலும்
1939
சனி கார்த்திகை 10, 2018
 1. A
 2. 27
 3. 44
 4. 55
 5. 66
மேலும்
1938
வெள்ளி கார்த்திகை 09, 2018
 1. F
 2. 05
 3. 11
 4. 42
 5. 44
மேலும்
1937
வியாழன் கார்த்திகை 08, 2018
 1. I
 2. 02
 3. 05
 4. 64
 5. 66
மேலும்
1936
புதன் கார்த்திகை 07, 2018
 1. R
 2. 19
 3. 46
 4. 68
 5. 72
மேலும்
1935
செவ்வாய் கார்த்திகை 06, 2018
 1. S
 2. 2
 3. 4
 4. 39
 5. 48
மேலும்
1934
திங்கள் கார்த்திகை 05, 2018
 1. M
 2. 13
 3. 18
 4. 45
 5. 57
மேலும்
1933
ஞாயிறு கார்த்திகை 04, 2018
 1. K
 2. 01
 3. 14
 4. 23
 5. 47
மேலும்
1932
சனி கார்த்திகை 03, 2018
 1. F
 2. 9
 3. 10
 4. 58
 5. 70
மேலும்
1931
வெள்ளி கார்த்திகை 02, 2018
 1. Y
 2. 14
 3. 28
 4. 38
 5. 73
மேலும்
1930
வியாழன் கார்த்திகை 01, 2018
 1. M
 2. 12
 3. 51
 4. 69
 5. 75
மேலும்
1929
புதன் ஐப்பசி 31, 2018
 1. P
 2. 02
 3. 09
 4. 26
 5. 54
மேலும்
1928
செவ்வாய் ஐப்பசி 30, 2018
 1. J
 2. 20
 3. 22
 4. 41
 5. 62
மேலும்
1927
திங்கள் ஐப்பசி 29, 2018
 1. V
 2. 27
 3. 38
 4. 74
 5. 79
மேலும்
1926
ஞாயிறு ஐப்பசி 28, 2018
 1. K
 2. 14
 3. 46
 4. 69
 5. 74
மேலும்
1925
சனி ஐப்பசி 27, 2018
 1. M
 2. 3
 3. 44
 4. 49
 5. 59
மேலும்
1924
வெள்ளி ஐப்பசி 26, 2018
 1. T
 2. 52
 3. 62
 4. 70
 5. 79
மேலும்
1923
வியாழன் ஐப்பசி 25, 2018
 1. W
 2. 24
 3. 36
 4. 75
 5. 79
மேலும்
1922
புதன் ஐப்பசி 24, 2018
 1. A
 2. 17
 3. 22
 4. 35
 5. 65
மேலும்
1921
செவ்வாய் ஐப்பசி 23, 2018
 1. I
 2. 19
 3. 57
 4. 59
 5. 67
மேலும்
1920
திங்கள் ஐப்பசி 22, 2018
 1. N
 2. 14
 3. 33
 4. 55
 5. 75
மேலும்
1919
ஞாயிறு ஐப்பசி 21, 2018
 1. D
 2. 24
 3. 28
 4. 41
 5. 70
மேலும்
1918
சனி ஐப்பசி 20, 2018
 1. I
 2. 9
 3. 55
 4. 73
 5. 80
மேலும்
1917
வெள்ளி ஐப்பசி 19, 2018
 1. N
 2. 14
 3. 23
 4. 36
 5. 73
மேலும்
1916
வியாழன் ஐப்பசி 18, 2018
 1. O
 2. 29
 3. 40
 4. 52
 5. 63
மேலும்
1915
புதன் ஐப்பசி 17, 2018
 1. R
 2. 15
 3. 25
 4. 26
 5. 70
மேலும்
1914
செவ்வாய் ஐப்பசி 16, 2018
 1. R
 2. 35
 3. 40
 4. 50
 5. 79
மேலும்
1913
திங்கள் ஐப்பசி 15, 2018
 1. I
 2. 10
 3. 18
 4. 65
 5. 75
மேலும்
1912
ஞாயிறு ஐப்பசி 14, 2018
 1. P
 2. 03
 3. 58
 4. 63
 5. 76
மேலும்
1911
சனி ஐப்பசி 13, 2018
 1. R
 2. 6
 3. 13
 4. 22
 5. 46
மேலும்
1910
வெள்ளி ஐப்பசி 12, 2018
 1. N
 2. 12
 3. 32
 4. 40
 5. 41
மேலும்
1909
வியாழன் ஐப்பசி 11, 2018
 1. E
 2. 03
 3. 11
 4. 13
 5. 70
மேலும்
1908
புதன் ஐப்பசி 10, 2018
 1. F
 2. 15
 3. 21
 4. 50
 5. 66
மேலும்
1907
செவ்வாய் ஐப்பசி 09, 2018
 1. M
 2. 08
 3. 40
 4. 57
 5. 60
மேலும்
1906
திங்கள் ஐப்பசி 08, 2018
 1. Q
 2. 20
 3. 64
 4. 65
 5. 72
மேலும்
1905
ஞாயிறு ஐப்பசி 07, 2018
 1. Z
 2. 30
 3. 52
 4. 61
 5. 73
மேலும்
1904
சனி ஐப்பசி 06, 2018
 1. Z
 2. 3
 3. 26
 4. 34
 5. 79
மேலும்
1903
வெள்ளி ஐப்பசி 05, 2018
 1. B
 2. 21
 3. 36
 4. 74
 5. 78
மேலும்
1902
வியாழன் ஐப்பசி 04, 2018
 1. R
 2. 16
 3. 37
 4. 40
 5. 59
மேலும்
1901
புதன் ஐப்பசி 03, 2018
 1. C
 2. 9
 3. 35
 4. 45
 5. 64
மேலும்
1900
செவ்வாய் ஐப்பசி 02, 2018
 1. W
 2. 07
 3. 09
 4. 20
 5. 29
மேலும்
1899
திங்கள் ஐப்பசி 01, 2018
 1. I
 2. 25
 3. 42
 4. 68
 5. 79
மேலும்
1898
ஞாயிறு புரட்டாதி 30, 2018
 1. C
 2. 27
 3. 45
 4. 60
 5. 61
மேலும்
1897
சனி புரட்டாதி 29, 2018
 1. A
 2. 11
 3. 40
 4. 42
 5. 56
மேலும்
1896
வெள்ளி புரட்டாதி 28, 2018
 1. M
 2. 12
 3. 40
 4. 65
 5. 78
 1. P
 2. 9
 3. 32
 4. 34
 5. 49
 1. 1
 2. 8
 3. 2
 4. 3
 5. 6
மேலும்
1895
வியாழன் புரட்டாதி 27, 2018
 1. M
 2. 23
 3. 48
 4. 55
 5. 70
மேலும்
1894
புதன் புரட்டாதி 26, 2018
 1. F
 2. 3
 3. 17
 4. 37
 5. 59
மேலும்
1893
செவ்வாய் புரட்டாதி 25, 2018
 1. V
 2. 19
 3. 44
 4. 45
 5. 75
மேலும்
1892
திங்கள் புரட்டாதி 24, 2018
 1. F
 2. 14
 3. 19
 4. 41
 5. 54
மேலும்
1891
ஞாயிறு புரட்டாதி 23, 2018
 1. W
 2. 12
 3. 46
 4. 54
 5. 62
மேலும்
1890
சனி புரட்டாதி 22, 2018
 1. K
 2. 63
 3. 64
 4. 67
 5. 77
மேலும்
1889
வெள்ளி புரட்டாதி 21, 2018
 1. H
 2. 12
 3. 36
 4. 56
 5. 57
மேலும்
1888
வியாழன் புரட்டாதி 20, 2018
 1. V
 2. 01
 3. 27
 4. 31
 5. 74
மேலும்
1887
புதன் புரட்டாதி 19, 2018
 1. Q
 2. 11
 3. 53
 4. 55
 5. 58
மேலும்
1886
செவ்வாய் புரட்டாதி 18, 2018
 1. P
 2. 08
 3. 47
 4. 54
 5. 64
மேலும்
1885
திங்கள் புரட்டாதி 17, 2018
 1. L
 2. 6
 3. 38
 4. 53
 5. 64
மேலும்
1884
ஞாயிறு புரட்டாதி 16, 2018
 1. I
 2. 08
 3. 19
 4. 26
 5. 65
மேலும்
1883
சனி புரட்டாதி 15, 2018
 1. T
 2. 25
 3. 37
 4. 59
 5. 73
மேலும்
1882
வெள்ளி புரட்டாதி 14, 2018
 1. D
 2. 07
 3. 10
 4. 16
 5. 19
மேலும்
1881
வியாழன் புரட்டாதி 13, 2018
 1. Q
 2. 10
 3. 28
 4. 34
 5. 70
மேலும்
1880
புதன் புரட்டாதி 12, 2018
 1. W
 2. 17
 3. 35
 4. 45
 5. 75
மேலும்
1879
செவ்வாய் புரட்டாதி 11, 2018
 1. C
 2. 09
 3. 14
 4. 60
 5. 80
மேலும்
1878
திங்கள் புரட்டாதி 10, 2018
 1. V
 2. 52
 3. 63
 4. 68
 5. 69
மேலும்
1877
ஞாயிறு புரட்டாதி 09, 2018
 1. D
 2. 15
 3. 34
 4. 58
 5. 77
மேலும்
1876
சனி புரட்டாதி 08, 2018
 1. T
 2. 50
 3. 54
 4. 63
 5. 65
மேலும்
1875
வெள்ளி புரட்டாதி 07, 2018
 1. N
 2. 1
 3. 5
 4. 53
 5. 61
மேலும்
1874
வியாழன் புரட்டாதி 06, 2018
 1. Z
 2. 13
 3. 36
 4. 70
 5. 80
மேலும்
1873
புதன் புரட்டாதி 05, 2018
 1. U
 2. 36
 3. 47
 4. 53
 5. 70
மேலும்
1872
செவ்வாய் புரட்டாதி 04, 2018
 1. O
 2. 03
 3. 41
 4. 52
 5. 56
மேலும்
1871
திங்கள் புரட்டாதி 03, 2018
 1. L
 2. 25
 3. 39
 4. 55
 5. 74
மேலும்
1870
ஞாயிறு புரட்டாதி 02, 2018
 1. A
 2. 13
 3. 55
 4. 66
 5. 70
மேலும்
1869
சனி புரட்டாதி 01, 2018
 1. U
 2. 02
 3. 26
 4. 42
 5. 55
மேலும்
1868
வெள்ளி ஆவணி 31, 2018
 1. B
 2. 02
 3. 48
 4. 53
 5. 65
மேலும்
1867
வியாழன் ஆவணி 30, 2018
 1. M
 2. 12
 3. 66
 4. 70
 5. 80
மேலும்
1866
புதன் ஆவணி 29, 2018
 1. T
 2. 4
 3. 44
 4. 67
 5. 80
மேலும்
1865
செவ்வாய் ஆவணி 28, 2018
 1. H
 2. 10
 3. 35
 4. 69
 5. 71
மேலும்
1864
திங்கள் ஆவணி 27, 2018
 1. F
 2. 05
 3. 13
 4. 15
 5. 42
மேலும்
1863
ஞாயிறு ஆவணி 26, 2018
 1. W
 2. 02
 3. 08
 4. 22
 5. 32
மேலும்
1862
சனி ஆவணி 25, 2018
 1. G
 2. 34
 3. 35
 4. 47
 5. 68
மேலும்
1861
வெள்ளி ஆவணி 24, 2018
 1. K
 2. 8
 3. 22
 4. 34
 5. 48
மேலும்
1860
வியாழன் ஆவணி 23, 2018
 1. W
 2. 12
 3. 34
 4. 37
 5. 50
மேலும்
1859
புதன் ஆவணி 22, 2018
 1. K
 2. 21
 3. 43
 4. 70
 5. 75
மேலும்
1858
செவ்வாய் ஆவணி 21, 2018
 1. V
 2. 37
 3. 41
 4. 42
 5. 47
மேலும்
1857
திங்கள் ஆவணி 20, 2018
 1. H
 2. 38
 3. 49
 4. 52
 5. 70
மேலும்
1856
ஞாயிறு ஆவணி 19, 2018
 1. V
 2. 13
 3. 69
 4. 72
 5. 73
மேலும்
1855
சனி ஆவணி 18, 2018
 1. R
 2. 35
 3. 36
 4. 46
 5. 63
மேலும்
1854
வெள்ளி ஆவணி 17, 2018
 1. P
 2. 14
 3. 15
 4. 29
 5. 69
மேலும்
1853
வியாழன் ஆவணி 16, 2018
 1. G
 2. 05
 3. 45
 4. 51
 5. 64
மேலும்
1852
புதன் ஆவணி 15, 2018
 1. Y
 2. 19
 3. 31
 4. 36
 5. 74
மேலும்
1851
செவ்வாய் ஆவணி 14, 2018
 1. E
 2. 4
 3. 16
 4. 20
 5. 79
மேலும்
1850
திங்கள் ஆவணி 13, 2018
 1. Y
 2. 9
 3. 30
 4. 37
 5. 73
மேலும்
1849
ஞாயிறு ஆவணி 12, 2018
 1. B
 2. 18
 3. 54
 4. 62
 5. 78
மேலும்
1848
சனி ஆவணி 11, 2018
 1. P
 2. 35
 3. 41
 4. 43
 5. 44
மேலும்
1847
வெள்ளி ஆவணி 10, 2018
 1. C
 2. 18
 3. 37
 4. 45
 5. 51
மேலும்
1846
வியாழன் ஆவணி 09, 2018
 1. V
 2. 04
 3. 44
 4. 52
 5. 55
மேலும்
1845
புதன் ஆவணி 08, 2018
 1. H
 2. 6
 3. 22
 4. 42
 5. 80
மேலும்
1844
செவ்வாய் ஆவணி 07, 2018
 1. M
 2. 14
 3. 58
 4. 62
 5. 67
மேலும்
1843
திங்கள் ஆவணி 06, 2018
 1. U
 2. 20
 3. 38
 4. 59
 5. 61
மேலும்
1842
ஞாயிறு ஆவணி 05, 2018
 1. K
 2. 01
 3. 08
 4. 56
 5. 79
மேலும்
1841
சனி ஆவணி 04, 2018
 1. Z
 2. 36
 3. 51
 4. 76
 5. 78
மேலும்
1840
வெள்ளி ஆவணி 03, 2018
 1. D
 2. 5
 3. 13
 4. 33
 5. 77
மேலும்
1839
வியாழன் ஆவணி 02, 2018
 1. F
 2. 03
 3. 05
 4. 07
 5. 47
மேலும்
1838
புதன் ஆவணி 01, 2018
 1. U
 2. 03
 3. 19
 4. 37
 5. 70
மேலும்
1837
செவ்வாய் ஆடி 31, 2018
 1. N
 2. 8
 3. 23
 4. 69
 5. 71
மேலும்
1836
திங்கள் ஆடி 30, 2018
 1. U
 2. 3
 3. 23
 4. 46
 5. 66
மேலும்
1835
ஞாயிறு ஆடி 29, 2018
 1. U
 2. 03
 3. 37
 4. 43
 5. 70
மேலும்
1834
சனி ஆடி 28, 2018
 1. A
 2. 10
 3. 25
 4. 52
 5. 69
மேலும்
1833
வெள்ளி ஆடி 27, 2018
 1. Y
 2. 14
 3. 57
 4. 61
 5. 71
மேலும்
1832
வியாழன் ஆடி 26, 2018
 1. A
 2. 18
 3. 21
 4. 25
 5. 63
மேலும்
1831
புதன் ஆடி 25, 2018
 1. G
 2. 20
 3. 32
 4. 59
 5. 75
மேலும்
1830
செவ்வாய் ஆடி 24, 2018
 1. X
 2. 24
 3. 47
 4. 53
 5. 61
மேலும்
1829
திங்கள் ஆடி 23, 2018
 1. W
 2. 6
 3. 21
 4. 60
 5. 71
மேலும்
1828
ஞாயிறு ஆடி 22, 2018
 1. S
 2. 31
 3. 36
 4. 37
 5. 61
மேலும்
1827
சனி ஆடி 21, 2018
 1. G
 2. 8
 3. 34
 4. 68
 5. 70
மேலும்
1826
வெள்ளி ஆடி 20, 2018
 1. J
 2. 26
 3. 29
 4. 38
 5. 51
மேலும்
1825
வியாழன் ஆடி 19, 2018
 1. K
 2. 14
 3. 39
 4. 71
 5. 76
மேலும்
1824
புதன் ஆடி 18, 2018
 1. Q
 2. 17
 3. 30
 4. 61
 5. 71
மேலும்
1823
செவ்வாய் ஆடி 17, 2018
 1. S
 2. 45
 3. 50
 4. 71
 5. 79
மேலும்
1822
திங்கள் ஆடி 16, 2018
 1. B
 2. 34
 3. 41
 4. 78
 5. 80
மேலும்
1821
ஞாயிறு ஆடி 15, 2018
 1. T
 2. 22
 3. 29
 4. 69
 5. 78
மேலும்
1820
சனி ஆடி 14, 2018
 1. X
 2. 16
 3. 32
 4. 47
 5. 71
மேலும்
1819
வெள்ளி ஆடி 13, 2018
 1. S
 2. 13
 3. 16
 4. 43
 5. 55
மேலும்
1818
வியாழன் ஆடி 12, 2018
 1. Q
 2. 23
 3. 39
 4. 58
 5. 60
மேலும்
1817
புதன் ஆடி 11, 2018
 1. Q
 2. 4
 3. 10
 4. 11
 5. 55
மேலும்
1816
செவ்வாய் ஆடி 10, 2018
 1. M
 2. 01
 3. 03
 4. 40
 5. 44
மேலும்
1815
திங்கள் ஆடி 09, 2018
 1. N
 2. 17
 3. 33
 4. 61
 5. 68
மேலும்
1814
ஞாயிறு ஆடி 08, 2018
 1. K
 2. 13
 3. 30
 4. 59
 5. 65
மேலும்
1813
சனி ஆடி 07, 2018
 1. E
 2. 4
 3. 22
 4. 56
 5. 57
மேலும்
1812
வெள்ளி ஆடி 06, 2018
 1. M
 2. 24
 3. 34
 4. 59
 5. 76
மேலும்
1811
வியாழன் ஆடி 05, 2018
 1. C
 2. 01
 3. 56
 4. 57
 5. 69
மேலும்
1810
புதன் ஆடி 04, 2018
 1. N
 2. 29
 3. 49
 4. 70
 5. 74
மேலும்
1809
செவ்வாய் ஆடி 03, 2018
 1. J
 2. 19
 3. 32
 4. 44
 5. 62
மேலும்
1808
திங்கள் ஆடி 02, 2018
 1. W
 2. 7
 3. 9
 4. 60
 5. 63
மேலும்
1807
ஞாயிறு ஆடி 01, 2018
 1. G
 2. 09
 3. 24
 4. 44
 5. 54
மேலும்
1806
சனி ஆனி 30, 2018
 1. T
 2. 51
 3. 72
 4. 73
 5. 75
மேலும்
1805
வெள்ளி ஆனி 29, 2018
 1. V
 2. 6
 3. 52
 4. 70
 5. 77
மேலும்
1804
வியாழன் ஆனி 28, 2018
 1. P
 2. 13
 3. 47
 4. 52
 5. 65
மேலும்
1803
புதன் ஆனி 27, 2018
 1. W
 2. 7
 3. 25
 4. 41
 5. 71
மேலும்
1802
செவ்வாய் ஆனி 26, 2018
 1. L
 2. 16
 3. 20
 4. 21
 5. 42
மேலும்
1801
திங்கள் ஆனி 25, 2018
 1. S
 2. 07
 3. 17
 4. 28
 5. 76
மேலும்
1800
ஞாயிறு ஆனி 24, 2018
 1. X
 2. 16
 3. 30
 4. 33
 5. 76
மேலும்
1799
சனி ஆனி 23, 2018
 1. L
 2. 32
 3. 37
 4. 42
 5. 43
மேலும்
1798
வெள்ளி ஆனி 22, 2018
 1. V
 2. 31
 3. 58
 4. 70
 5. 80
மேலும்
1797
வியாழன் ஆனி 21, 2018
 1. R
 2. 27
 3. 59
 4. 72
 5. 79
மேலும்
1796
புதன் ஆனி 20, 2018
 1. V
 2. 29
 3. 51
 4. 52
 5. 60
மேலும்
1795
செவ்வாய் ஆனி 19, 2018
 1. G
 2. 27
 3. 28
 4. 46
 5. 55
மேலும்
1794
திங்கள் ஆனி 18, 2018
 1. I
 2. 11
 3. 19
 4. 21
 5. 61
மேலும்
1793
ஞாயிறு ஆனி 17, 2018
 1. S
 2. 41
 3. 61
 4. 67
 5. 76
மேலும்
1792
சனி ஆனி 16, 2018
 1. R
 2. 21
 3. 23
 4. 40
 5. 73
மேலும்
1791
வெள்ளி ஆனி 15, 2018
 1. P
 2. 16
 3. 63
 4. 69
 5. 76
மேலும்
1790
வியாழன் ஆனி 14, 2018
 1. U
 2. 5
 3. 53
 4. 59
 5. 61
மேலும்
1789
புதன் ஆனி 13, 2018
 1. H
 2. 9
 3. 12
 4. 49
 5. 55
மேலும்
1788
செவ்வாய் ஆனி 12, 2018
 1. Q
 2. 42
 3. 58
 4. 61
 5. 73
மேலும்
1787
திங்கள் ஆனி 11, 2018
 1. B
 2. 31
 3. 56
 4. 68
 5. 78
மேலும்
1786
ஞாயிறு ஆனி 10, 2018
 1. R
 2. 01
 3. 48
 4. 59
 5. 79
மேலும்
1785
சனி ஆனி 09, 2018
 1. K
 2. 4
 3. 43
 4. 56
 5. 59
மேலும்
1784
வெள்ளி ஆனி 08, 2018
 1. L
 2. 11
 3. 33
 4. 62
 5. 67
மேலும்
1783
வியாழன் ஆனி 07, 2018
 1. U
 2. 14
 3. 28
 4. 39
 5. 60
மேலும்
1782
புதன் ஆனி 06, 2018
 1. W
 2. 12
 3. 43
 4. 46
 5. 51
மேலும்
1781
செவ்வாய் ஆனி 05, 2018
 1. U
 2. 05
 3. 06
 4. 26
 5. 41
மேலும்
1780
திங்கள் ஆனி 04, 2018
 1. Q
 2. 33
 3. 43
 4. 52
 5. 77
மேலும்
1779
ஞாயிறு ஆனி 03, 2018
 1. H
 2. 27
 3. 44
 4. 56
 5. 80
மேலும்
1778
சனி ஆனி 02, 2018
 1. W
 2. 01
 3. 09
 4. 12
 5. 64
மேலும்
1777
வெள்ளி ஆனி 01, 2018
 1. X
 2. 23
 3. 34
 4. 68
 5. 71
மேலும்
1776
வியாழன் வைகாசி 31, 2018
 1. N
 2. 19
 3. 29
 4. 37
 5. 39
மேலும்
1775
புதன் வைகாசி 30, 2018
 1. U
 2. 7
 3. 13
 4. 22
 5. 64
மேலும்
1774
செவ்வாய் வைகாசி 29, 2018
 1. K
 2. 27
 3. 53
 4. 78
 5. 79
மேலும்
1773
திங்கள் வைகாசி 28, 2018
 1. N
 2. 34
 3. 46
 4. 61
 5. 71
மேலும்
1772
ஞாயிறு வைகாசி 27, 2018
 1. Z
 2. 15
 3. 34
 4. 59
 5. 67
மேலும்
1771
சனி வைகாசி 26, 2018
 1. T
 2. 2
 3. 7
 4. 65
 5. 75
மேலும்
1770
வெள்ளி வைகாசி 25, 2018
 1. I
 2. 10
 3. 22
 4. 69
 5. 71
மேலும்
1769
வியாழன் வைகாசி 24, 2018
 1. W
 2. 33
 3. 49
 4. 57
 5. 79
மேலும்
1768
புதன் வைகாசி 23, 2018
 1. O
 2. 5
 3. 40
 4. 45
 5. 66
மேலும்
1767
செவ்வாய் வைகாசி 22, 2018
 1. L
 2. 32
 3. 38
 4. 54
 5. 56
மேலும்
1766
திங்கள் வைகாசி 21, 2018
 1. L
 2. 7
 3. 37
 4. 49
 5. 73
மேலும்
1765
ஞாயிறு வைகாசி 20, 2018
 1. T
 2. 09
 3. 46
 4. 71
 5. 79
மேலும்
1764
சனி வைகாசி 19, 2018
 1. F
 2. 2
 3. 33
 4. 38
 5. 56
மேலும்
1763
வெள்ளி வைகாசி 18, 2018
 1. Y
 2. 15
 3. 23
 4. 45
 5. 59
மேலும்
1762
வியாழன் வைகாசி 17, 2018
 1. G
 2. 28
 3. 61
 4. 72
 5. 78
மேலும்
1761
புதன் வைகாசி 16, 2018
 1. P
 2. 8
 3. 13
 4. 42
 5. 65
மேலும்
1760
செவ்வாய் வைகாசி 15, 2018
 1. Q
 2. 35
 3. 70
 4. 75
 5. 78
மேலும்
1759
திங்கள் வைகாசி 14, 2018
 1. Y
 2. 17
 3. 54
 4. 62
 5. 68
மேலும்
1758
ஞாயிறு வைகாசி 13, 2018
 1. D
 2. 14
 3. 40
 4. 58
 5. 64
மேலும்
1757
சனி வைகாசி 12, 2018
 1. X
 2. 22
 3. 23
 4. 45
 5. 53
மேலும்
1756
வெள்ளி வைகாசி 11, 2018
 1. Y
 2. 01
 3. 18
 4. 52
 5. 58
மேலும்
1755
வியாழன் வைகாசி 10, 2018
 1. B
 2. 10
 3. 20
 4. 29
 5. 52
மேலும்
1754
புதன் வைகாசி 09, 2018
 1. V
 2. 13
 3. 27
 4. 60
 5. 78
மேலும்
1753
செவ்வாய் வைகாசி 08, 2018
 1. B
 2. 02
 3. 37
 4. 58
 5. 62
மேலும்
1752
திங்கள் வைகாசி 07, 2018
 1. G
 2. 17
 3. 28
 4. 42
 5. 47
மேலும்
1751
ஞாயிறு வைகாசி 06, 2018
 1. K
 2. 40
 3. 50
 4. 69
 5. 75
மேலும்
1750
சனி வைகாசி 05, 2018
 1. M
 2. 10
 3. 26
 4. 64
 5. 80
மேலும்
1749
வெள்ளி வைகாசி 04, 2018
 1. A
 2. 1
 3. 11
 4. 34
 5. 35
மேலும்
1748
வியாழன் வைகாசி 03, 2018
 1. K
 2. 10
 3. 29
 4. 60
 5. 68
மேலும்
1747
புதன் வைகாசி 02, 2018
 1. T
 2. 27
 3. 58
 4. 69
 5. 77
மேலும்
1746
செவ்வாய் வைகாசி 01, 2018
 1. O
 2. 11
 3. 55
 4. 72
 5. 80
மேலும்
1745
சனி சித்திரை 28, 2018
 1. R
 2. 41
 3. 56
 4. 65
 5. 75
மேலும்
1744
வெள்ளி சித்திரை 27, 2018
 1. R
 2. 4
 3. 11
 4. 49
 5. 68
மேலும்
1743
வியாழன் சித்திரை 26, 2018
 1. I
 2. 17
 3. 55
 4. 63
 5. 64
மேலும்
1742
புதன் சித்திரை 25, 2018
 1. R
 2. 12
 3. 33
 4. 43
 5. 44
மேலும்
1741
செவ்வாய் சித்திரை 24, 2018
 1. C
 2. 30
 3. 31
 4. 57
 5. 58
மேலும்
1740
திங்கள் சித்திரை 23, 2018
 1. G
 2. 32
 3. 51
 4. 60
 5. 69
மேலும்
1739
ஞாயிறு சித்திரை 22, 2018
 1. C
 2. 22
 3. 69
 4. 76
 5. 78
மேலும்
1738
சனி சித்திரை 21, 2018
 1. F
 2. 55
 3. 63
 4. 71
 5. 80
மேலும்
1737
வெள்ளி சித்திரை 20, 2018
 1. E
 2. 01
 3. 14
 4. 33
 5. 42
மேலும்
1736
வியாழன் சித்திரை 19, 2018
 1. C
 2. 18
 3. 46
 4. 61
 5. 67
மேலும்
1735
புதன் சித்திரை 18, 2018
 1. B
 2. 60
 3. 67
 4. 74
 5. 76
மேலும்
1734
வியாழன் சித்திரை 12, 2018
 1. U
 2. 18
 3. 41
 4. 46
 5. 56
மேலும்
1733
புதன் சித்திரை 11, 2018
 1. U
 2. 27
 3. 39
 4. 57
 5. 78
மேலும்
1732
செவ்வாய் சித்திரை 10, 2018
 1. O
 2. 30
 3. 37
 4. 78
 5. 79
மேலும்
1731
திங்கள் சித்திரை 09, 2018
 1. H
 2. 4
 3. 9
 4. 17
 5. 74
மேலும்
1730
ஞாயிறு சித்திரை 08, 2018
 1. N
 2. 40
 3. 53
 4. 65
 5. 70
மேலும்
1729
சனி சித்திரை 07, 2018
 1. T
 2. 5
 3. 40
 4. 45
 5. 64
மேலும்
1728
வெள்ளி சித்திரை 06, 2018
 1. O
 2. 12
 3. 25
 4. 43
 5. 80
மேலும்
1727
வியாழன் சித்திரை 05, 2018
 1. Z
 2. 18
 3. 29
 4. 61
 5. 75
மேலும்
1726
புதன் சித்திரை 04, 2018
 1. E
 2. 05
 3. 11
 4. 35
 5. 55
மேலும்
1725
செவ்வாய் சித்திரை 03, 2018
 1. S
 2. 22
 3. 30
 4. 40
 5. 52
மேலும்
1724
திங்கள் சித்திரை 02, 2018
 1. O
 2. 28
 3. 63
 4. 75
 5. 76
மேலும்
1723
ஞாயிறு சித்திரை 01, 2018
 1. Y
 2. 29
 3. 34
 4. 78
 5. 80
மேலும்
1722
சனி பங்குனி 31, 2018
 1. R
 2. 2
 3. 28
 4. 70
 5. 73
மேலும்
1721
வெள்ளி பங்குனி 30, 2018
 1. A
 2. 3
 3. 9
 4. 7
 5. 13
மேலும்
1720
வியாழன் பங்குனி 29, 2018
 1. O
 2. 10
 3. 19
 4. 24
 5. 51
மேலும்
1719
புதன் பங்குனி 28, 2018
 1. J
 2. 18
 3. 36
 4. 47
 5. 62
மேலும்
1718
செவ்வாய் பங்குனி 27, 2018
 1. R
 2. 08
 3. 61
 4. 78
 5. 79
மேலும்
1717
திங்கள் பங்குனி 26, 2018
 1. O
 2. 5
 3. 41
 4. 45
 5. 51
மேலும்
1716
ஞாயிறு பங்குனி 25, 2018
 1. X
 2. 15
 3. 33
 4. 36
 5. 62
மேலும்
1715
சனி பங்குனி 24, 2018
 1. X
 2. 15
 3. 55
 4. 61
 5. 78
மேலும்
1714
வெள்ளி பங்குனி 23, 2018
 1. W
 2. 10
 3. 24
 4. 40
 5. 59
மேலும்
1713
வியாழன் பங்குனி 22, 2018
 1. W
 2. 3
 3. 9
 4. 33
 5. 34
மேலும்
1712
புதன் பங்குனி 21, 2018
 1. A
 2. 6
 3. 8
 4. 62
 5. 67
மேலும்
1711
செவ்வாய் பங்குனி 20, 2018
 1. A
 2. 4
 3. 38
 4. 47
 5. 50
மேலும்
1710
திங்கள் பங்குனி 19, 2018
 1. F
 2. 29
 3. 52
 4. 60
 5. 66
மேலும்
1709
ஞாயிறு பங்குனி 18, 2018
 1. G
 2. 25
 3. 26
 4. 42
 5. 75
மேலும்
1708
சனி பங்குனி 17, 2018
 1. R
 2. 2
 3. 30
 4. 37
 5. 78
மேலும்
1707
வெள்ளி பங்குனி 16, 2018
 1. T
 2. 21
 3. 37
 4. 58
 5. 59
மேலும்
1706
வியாழன் பங்குனி 15, 2018
 1. L
 2. 23
 3. 39
 4. 62
 5. 76
மேலும்
1705
புதன் பங்குனி 14, 2018
 1. H
 2. 1
 3. 5
 4. 37
 5. 60
மேலும்
1704
செவ்வாய் பங்குனி 13, 2018
 1. Z
 2. 27
 3. 35
 4. 54
 5. 55
மேலும்
1703
திங்கள் பங்குனி 12, 2018
 1. P
 2. 8
 3. 9
 4. 40
 5. 70
மேலும்
1702
ஞாயிறு பங்குனி 11, 2018
 1. U
 2. 10
 3. 16
 4. 31
 5. 60
மேலும்
1701
சனி பங்குனி 10, 2018
 1. E
 2. 21
 3. 25
 4. 56
 5. 80
மேலும்
1700
வெள்ளி பங்குனி 09, 2018
 1. F
 2. 21
 3. 27
 4. 63
 5. 76
மேலும்
1699
வியாழன் பங்குனி 08, 2018
 1. M
 2. 3
 3. 7
 4. 40
 5. 72
மேலும்
1698
புதன் பங்குனி 07, 2018
 1. F
 2. 29
 3. 46
 4. 58
 5. 76
மேலும்
1697
செவ்வாய் பங்குனி 06, 2018
 1. P
 2. 17
 3. 25
 4. 41
 5. 63
மேலும்
1696
திங்கள் பங்குனி 05, 2018
 1. J
 2. 15
 3. 25
 4. 42
 5. 49
மேலும்
1695
ஞாயிறு பங்குனி 04, 2018
 1. F
 2. 10
 3. 56
 4. 71
 5. 72
மேலும்
1694
சனி பங்குனி 03, 2018
 1. T
 2. 18
 3. 25
 4. 41
 5. 69
மேலும்
1693
வெள்ளி பங்குனி 02, 2018
 1. G
 2. 22
 3. 29
 4. 50
 5. 70
மேலும்
1692
வியாழன் பங்குனி 01, 2018
 1. H
 2. 11
 3. 24
 4. 59
 5. 60
மேலும்
1691
புதன் மாசி 28, 2018
 1. O
 2. 27
 3. 35
 4. 50
 5. 59
மேலும்
1690
செவ்வாய் மாசி 27, 2018
 1. A
 2. 31
 3. 34
 4. 46
 5. 80
மேலும்
1689
திங்கள் மாசி 26, 2018
 1. L
 2. 38
 3. 51
 4. 67
 5. 78
மேலும்
1688
ஞாயிறு மாசி 25, 2018
 1. D
 2. 28
 3. 33
 4. 54
 5. 68
மேலும்
1687
சனி மாசி 24, 2018
 1. K
 2. 8
 3. 45
 4. 56
 5. 66
மேலும்
1686
வெள்ளி மாசி 23, 2018
 1. T
 2. 2
 3. 51
 4. 64
 5. 75
மேலும்
1685
வியாழன் மாசி 22, 2018
 1. Y
 2. 14
 3. 38
 4. 44
 5. 71
மேலும்
1684
புதன் மாசி 21, 2018
 1. S
 2. 58
 3. 61
 4. 62
 5. 70
மேலும்
1683
செவ்வாய் மாசி 20, 2018
 1. J
 2. 27
 3. 37
 4. 46
 5. 59
மேலும்
1682
திங்கள் மாசி 19, 2018
 1. W
 2. 5
 3. 22
 4. 48
 5. 67
மேலும்
1681
ஞாயிறு மாசி 18, 2018
 1. P
 2. 12
 3. 22
 4. 53
 5. 67
மேலும்
1680
சனி மாசி 17, 2018
 1. O
 2. 15
 3. 31
 4. 44
 5. 68
மேலும்
1679
வெள்ளி மாசி 16, 2018
 1. E
 2. 11
 3. 50
 4. 64
 5. 75
மேலும்
1678
வியாழன் மாசி 15, 2018
 1. T
 2. 09
 3. 32
 4. 44
 5. 48
மேலும்
1677
புதன் மாசி 14, 2018
 1. C
 2. 7
 3. 54
 4. 59
 5. 66
மேலும்
1676
செவ்வாய் மாசி 13, 2018
 1. P
 2. 06
 3. 16
 4. 51
 5. 72
மேலும்
1675
திங்கள் மாசி 12, 2018
 1. Y
 2. 14
 3. 39
 4. 41
 5. 42
மேலும்
1674
ஞாயிறு மாசி 11, 2018
 1. L
 2. 13
 3. 33
 4. 40
 5. 61
மேலும்
1673
சனி மாசி 10, 2018
 1. K
 2. 17
 3. 27
 4. 59
 5. 69
மேலும்
1672
வெள்ளி மாசி 09, 2018
 1. D
 2. 14
 3. 24
 4. 57
 5. 63
மேலும்
1671
வியாழன் மாசி 08, 2018
 1. L
 2. 41
 3. 46
 4. 51
 5. 59
மேலும்
1670
புதன் மாசி 07, 2018
 1. D
 2. 23
 3. 39
 4. 40
 5. 61
மேலும்
1669
செவ்வாய் மாசி 06, 2018
 1. Q
 2. 12
 3. 32
 4. 34
 5. 55
மேலும்
1668
திங்கள் மாசி 05, 2018
 1. X
 2. 16
 3. 19
 4. 24
 5. 39
மேலும்
1667
ஞாயிறு மாசி 04, 2018
 1. L
 2. 14
 3. 22
 4. 30
 5. 68
மேலும்
1666
சனி மாசி 03, 2018
 1. S
 2. 2
 3. 54
 4. 56
 5. 67
மேலும்
1665
வெள்ளி மாசி 02, 2018
 1. O
 2. 9
 3. 14
 4. 47
 5. 80
மேலும்
1664
வியாழன் மாசி 01, 2018
 1. D
 2. 12
 3. 23
 4. 35
 5. 55
மேலும்
1663
புதன் தை 31, 2018
 1. Z
 2. 8
 3. 14
 4. 15
 5. 68
மேலும்
1662
செவ்வாய் தை 30, 2018
 1. F
 2. 8
 3. 35
 4. 50
 5. 74
மேலும்
1661
திங்கள் தை 29, 2018
 1. U
 2. 26
 3. 57
 4. 61
 5. 77
மேலும்
1660
ஞாயிறு தை 28, 2018
 1. K
 2. 11
 3. 49
 4. 54
 5. 75
மேலும்
1659
சனி தை 27, 2018
 1. D
 2. 6
 3. 33
 4. 62
 5. 67
மேலும்
1658
வெள்ளி தை 26, 2018
 1. A
 2. 3
 3. 7
 4. 30
 5. 77
மேலும்
1657
வியாழன் தை 25, 2018
 1. L
 2. 13
 3. 60
 4. 76
 5. 77
மேலும்
1656
புதன் தை 24, 2018
 1. T
 2. 14
 3. 25
 4. 48
 5. 74
மேலும்
1655
செவ்வாய் தை 23, 2018
 1. I
 2. 21
 3. 40
 4. 54
 5. 62
மேலும்
1654
திங்கள் தை 22, 2018
 1. X
 2. 10
 3. 21
 4. 32
 5. 76
மேலும்
1653
ஞாயிறு தை 21, 2018
 1. V
 2. 46
 3. 53
 4. 64
 5. 76
மேலும்
1652
சனி தை 20, 2018
 1. J
 2. 5
 3. 30
 4. 37
 5. 68
மேலும்
1651
வெள்ளி தை 19, 2018
 1. S
 2. 47
 3. 48
 4. 58
 5. 63
மேலும்
1650
வியாழன் தை 18, 2018
 1. S
 2. 24
 3. 37
 4. 47
 5. 77
மேலும்
1649
புதன் தை 17, 2018
 1. E
 2. 6
 3. 13
 4. 22
 5. 40
மேலும்
1648
செவ்வாய் தை 16, 2018
 1. H
 2. 11
 3. 54
 4. 60
 5. 75
மேலும்
1647
திங்கள் தை 15, 2018
 1. K
 2. 06
 3. 09
 4. 28
 5. 50
மேலும்
1646
ஞாயிறு தை 14, 2018
 1. F
 2. 03
 3. 12
 4. 27
 5. 38
மேலும்
1645
சனி தை 13, 2018
 1. H
 2. 17
 3. 21
 4. 37
 5. 71
மேலும்
1644
வெள்ளி தை 12, 2018
 1. J
 2. 05
 3. 24
 4. 25
 5. 42
மேலும்
1643
வியாழன் தை 11, 2018
 1. F
 2. 05
 3. 57
 4. 65
 5. 70
மேலும்
1642
புதன் தை 10, 2018
 1. S
 2. 14
 3. 38
 4. 49
 5. 57
மேலும்
1641
செவ்வாய் தை 09, 2018
 1. O
 2. 25
 3. 40
 4. 76
 5. 77
மேலும்
1640
திங்கள் தை 08, 2018
 1. X
 2. 7
 3. 19
 4. 28
 5. 54
மேலும்
1639
ஞாயிறு தை 07, 2018
 1. H
 2. 48
 3. 58
 4. 63
 5. 75
மேலும்
1638
சனி தை 06, 2018
 1. L
 2. 26
 3. 42
 4. 43
 5. 48
மேலும்
1637
வெள்ளி தை 05, 2018
 1. P
 2. 20
 3. 41
 4. 65
 5. 77
மேலும்
1636
வியாழன் தை 04, 2018
 1. P
 2. 10
 3. 15
 4. 28
 5. 47
மேலும்
1635
புதன் தை 03, 2018
 1. O
 2. 32
 3. 69
 4. 74
 5. 76
மேலும்
1634
செவ்வாய் தை 02, 2018
 1. C
 2. 40
 3. 66
 4. 70
 5. 75
மேலும்
1633
திங்கள் தை 01, 2018
 1. G
 2. 37
 3. 40
 4. 43
 5. 66
மேலும்
1632
சனி மார்கழி 30, 2017
 1. J
 2. 14
 3. 20
 4. 22
 5. 59
மேலும்
1631
வியாழன் மார்கழி 28, 2017
 1. X
 2. 06
 3. 26
 4. 38
 5. 56
மேலும்
1630
புதன் மார்கழி 27, 2017
 1. D
 2. 45
 3. 47
 4. 60
 5. 72
மேலும்
1629
செவ்வாய் மார்கழி 26, 2017
 1. N
 2. 14
 3. 26
 4. 30
 5. 39
மேலும்
1628
திங்கள் மார்கழி 25, 2017
 1. V
 2. 9
 3. 12
 4. 36
 5. 52
மேலும்
1627
சனி மார்கழி 23, 2017
 1. V
 2. 41
 3. 57
 4. 60
 5. 64
மேலும்
1626
வியாழன் மார்கழி 21, 2017
 1. K
 2. 10
 3. 40
 4. 60
 5. 66
மேலும்
1625
புதன் மார்கழி 20, 2017
 1. D
 2. 9
 3. 16
 4. 52
 5. 69
மேலும்
1624
செவ்வாய் மார்கழி 19, 2017
 1. P
 2. 02
 3. 28
 4. 35
 5. 63
மேலும்
1623
திங்கள் மார்கழி 18, 2017
 1. N
 2. 14
 3. 43
 4. 64
 5. 76
மேலும்
1622
சனி மார்கழி 16, 2017
 1. H
 2. 9
 3. 12
 4. 45
 5. 60
மேலும்
1621
வியாழன் மார்கழி 14, 2017
 1. H
 2. 28
 3. 39
 4. 71
 5. 72
மேலும்
1620
புதன் மார்கழி 13, 2017
 1. F
 2. 35
 3. 54
 4. 56
 5. 61
மேலும்
1619
செவ்வாய் மார்கழி 12, 2017
 1. R
 2. 01
 3. 12
 4. 33
 5. 76
மேலும்
1618
திங்கள் மார்கழி 11, 2017
 1. T
 2. 7
 3. 18
 4. 43
 5. 62
மேலும்
1617
சனி மார்கழி 09, 2017
 1. Z
 2. 11
 3. 30
 4. 31
 5. 64
மேலும்
1616
வியாழன் மார்கழி 07, 2017
 1. B
 2. 09
 3. 16
 4. 48
 5. 53
மேலும்
1615
புதன் மார்கழி 06, 2017
 1. F
 2. 33
 3. 48
 4. 55
 5. 60
மேலும்
1614
செவ்வாய் மார்கழி 05, 2017
 1. Z
 2. 47
 3. 49
 4. 60
 5. 64
மேலும்
1613
திங்கள் மார்கழி 04, 2017
 1. J
 2. 10
 3. 54
 4. 66
 5. 77
மேலும்
1612
சனி மார்கழி 02, 2017
 1. B
 2. 20
 3. 50
 4. 59
 5. 70
மேலும்
1611
வியாழன் கார்த்திகை 30, 2017
 1. Q
 2. 3
 3. 46
 4. 58
 5. 80
மேலும்
1610
புதன் கார்த்திகை 29, 2017
 1. S
 2. 22
 3. 37
 4. 42
 5. 48
மேலும்
1609
செவ்வாய் கார்த்திகை 28, 2017
 1. K
 2. 14
 3. 27
 4. 41
 5. 44
மேலும்
1608
திங்கள் கார்த்திகை 27, 2017
 1. D
 2. 16
 3. 29
 4. 50
 5. 61
மேலும்
1607
சனி கார்த்திகை 25, 2017
 1. U
 2. 14
 3. 28
 4. 29
 5. 76
மேலும்
1606
வியாழன் கார்த்திகை 23, 2017
 1. E
 2. 3
 3. 7
 4. 70
 5. 80
மேலும்
1605
புதன் கார்த்திகை 22, 2017
 1. A
 2. 07
 3. 14
 4. 22
 5. 65
மேலும்
1604
செவ்வாய் கார்த்திகை 21, 2017
 1. B
 2. 13
 3. 47
 4. 49
 5. 78
மேலும்
1603
திங்கள் கார்த்திகை 20, 2017
 1. C
 2. 33
 3. 54
 4. 57
 5. 65
மேலும்
1602
சனி கார்த்திகை 18, 2017
 1. B
 2. 9
 3. 14
 4. 60
 5. 72
மேலும்
1601
வியாழன் கார்த்திகை 16, 2017
 1. R
 2. 07
 3. 18
 4. 34
 5. 80
மேலும்
1600
புதன் கார்த்திகை 15, 2017
 1. T
 2. 33
 3. 35
 4. 75
 5. 78
மேலும்
1599
செவ்வாய் கார்த்திகை 14, 2017
 1. E
 2. 1
 3. 22
 4. 36
 5. 44
மேலும்
1598
திங்கள் கார்த்திகை 13, 2017
 1. N
 2. 18
 3. 19
 4. 57
 5. 75
மேலும்
1597
சனி கார்த்திகை 11, 2017
 1. I
 2. 22
 3. 23
 4. 37
 5. 65
மேலும்
1596
வியாழன் கார்த்திகை 09, 2017
 1. R
 2. 27
 3. 43
 4. 70
 5. 76
மேலும்
1595
புதன் கார்த்திகை 08, 2017
 1. A
 2. 35
 3. 50
 4. 51
 5. 61
மேலும்
1594
செவ்வாய் கார்த்திகை 07, 2017
 1. U
 2. 05
 3. 09
 4. 20
 5. 62
மேலும்
1593
திங்கள் கார்த்திகை 06, 2017
 1. Y
 2. 31
 3. 40
 4. 48
 5. 75
மேலும்
1592
சனி கார்த்திகை 04, 2017
 1. O
 2. 5
 3. 22
 4. 74
 5. 77
மேலும்
1591
வியாழன் கார்த்திகை 02, 2017
 1. A
 2. 9
 3. 30
 4. 60
 5. 66
மேலும்
1590
புதன் கார்த்திகை 01, 2017
 1. H
 2. 06
 3. 08
 4. 41
 5. 53
மேலும்
1589
செவ்வாய் ஐப்பசி 31, 2017
 1. A
 2. 25
 3. 35
 4. 42
 5. 50
மேலும்
1588
திங்கள் ஐப்பசி 30, 2017
 1. Q
 2. 53
 3. 67
 4. 75
 5. 78
மேலும்
1587
சனி ஐப்பசி 28, 2017
 1. H
 2. 6
 3. 9
 4. 70
 5. 71
மேலும்
1586
வியாழன் ஐப்பசி 26, 2017
 1. X
 2. 02
 3. 03
 4. 12
 5. 64
மேலும்
1585
புதன் ஐப்பசி 25, 2017
 1. F
 2. 44
 3. 49
 4. 67
 5. 68
மேலும்
1584
செவ்வாய் ஐப்பசி 24, 2017
 1. Y
 2. 09
 3. 17
 4. 43
 5. 78
மேலும்
1583
திங்கள் ஐப்பசி 23, 2017
 1. F
 2. 6
 3. 15
 4. 26
 5. 38
மேலும்
1582
சனி ஐப்பசி 21, 2017
 1. X
 2. 16
 3. 24
 4. 30
 5. 37
மேலும்
1581
வியாழன் ஐப்பசி 19, 2017
 1. K
 2. 14
 3. 35
 4. 67
 5. 73
மேலும்
1580
புதன் ஐப்பசி 18, 2017
 1. Q
 2. 1
 3. 15
 4. 33
 5. 80
மேலும்
1579
செவ்வாய் ஐப்பசி 17, 2017
 1. K
 2. 43
 3. 58
 4. 66
 5. 72
மேலும்
1578
திங்கள் ஐப்பசி 16, 2017
 1. O
 2. 17
 3. 22
 4. 30
 5. 63
மேலும்
1577
சனி ஐப்பசி 14, 2017
 1. S
 2. 31
 3. 57
 4. 70
 5. 79
மேலும்
1576
வியாழன் ஐப்பசி 12, 2017
 1. Y
 2. 07
 3. 27
 4. 59
 5. 71
மேலும்
1575
புதன் ஐப்பசி 11, 2017
 1. Y
 2. 45
 3. 48
 4. 55
 5. 76
மேலும்
1574
செவ்வாய் ஐப்பசி 10, 2017
 1. V
 2. 06
 3. 25
 4. 56
 5. 69
மேலும்
1573
திங்கள் ஐப்பசி 09, 2017
 1. Z
 2. 20
 3. 32
 4. 37
 5. 48
மேலும்
1572
சனி ஐப்பசி 07, 2017
 1. F
 2. 11
 3. 58
 4. 68
 5. 80
மேலும்
1571
வியாழன் ஐப்பசி 05, 2017
 1. P
 2. 52
 3. 59
 4. 67
 5. 76
மேலும்
1570
புதன் ஐப்பசி 04, 2017
 1. A
 2. 5
 3. 30
 4. 50
 5. 65
மேலும்
1569
செவ்வாய் ஐப்பசி 03, 2017
 1. M
 2. 21
 3. 48
 4. 68
 5. 74
மேலும்
1568
திங்கள் ஐப்பசி 02, 2017
 1. Y
 2. 22
 3. 64
 4. 68
 5. 78
மேலும்
1567
சனி புரட்டாதி 30, 2017
 1. G
 2. 43
 3. 44
 4. 60
 5. 67
மேலும்
1566
வியாழன் புரட்டாதி 28, 2017
 1. Y
 2. 17
 3. 21
 4. 36
 5. 55
மேலும்
1565
புதன் புரட்டாதி 27, 2017
 1. Y
 2. 40
 3. 59
 4. 60
 5. 80
மேலும்
1564
செவ்வாய் புரட்டாதி 26, 2017
 1. P
 2. 03
 3. 22
 4. 56
 5. 59
மேலும்
1563
திங்கள் புரட்டாதி 25, 2017
 1. B
 2. 6
 3. 18
 4. 32
 5. 49
மேலும்
1562
சனி புரட்டாதி 23, 2017
 1. L
 2. 19
 3. 20
 4. 29
 5. 71
மேலும்
1561
வியாழன் புரட்டாதி 21, 2017
 1. G
 2. 01
 3. 41
 4. 54
 5. 69
மேலும்
1560
புதன் புரட்டாதி 20, 2017
 1. D
 2. 25
 3. 45
 4. 50
 5. 61
மேலும்
1559
செவ்வாய் புரட்டாதி 19, 2017
 1. W
 2. 12
 3. 46
 4. 64
 5. 73
மேலும்
1558
திங்கள் புரட்டாதி 18, 2017
 1. H
 2. 12
 3. 17
 4. 25
 5. 61
மேலும்
1557
சனி புரட்டாதி 16, 2017
 1. N
 2. 21
 3. 23
 4. 66
 5. 73
மேலும்
1556
வியாழன் புரட்டாதி 14, 2017
 1. O
 2. 27
 3. 36
 4. 63
 5. 68
மேலும்
1555
புதன் புரட்டாதி 13, 2017
 1. X
 2. 13
 3. 46
 4. 74
 5. 78
மேலும்
1554
செவ்வாய் புரட்டாதி 12, 2017
 1. M
 2. 11
 3. 58
 4. 62
 5. 79
மேலும்
1553
திங்கள் புரட்டாதி 11, 2017
 1. N
 2. 16
 3. 46
 4. 67
 5. 72
மேலும்
1552
சனி புரட்டாதி 09, 2017
 1. Z
 2. 16
 3. 18
 4. 25
 5. 57
மேலும்
1551
வியாழன் புரட்டாதி 07, 2017
 1. Q
 2. 13
 3. 49
 4. 53
 5. 59
மேலும்
1550
புதன் புரட்டாதி 06, 2017
 1. G
 2. 8
 3. 14
 4. 45
 5. 76
மேலும்
1549
செவ்வாய் புரட்டாதி 05, 2017
 1. C
 2. 18
 3. 25
 4. 41
 5. 74
மேலும்
1548
திங்கள் புரட்டாதி 04, 2017
 1. C
 2. 13
 3. 28
 4. 55
 5. 80
மேலும்
1547
சனி புரட்டாதி 02, 2017
 1. S
 2. 19
 3. 20
 4. 32
 5. 64
மேலும்
1546
வியாழன் ஆவணி 31, 2017
 1. Y
 2. 59
 3. 62
 4. 66
 5. 69
மேலும்
1545
புதன் ஆவணி 30, 2017
 1. I
 2. 11
 3. 36
 4. 52
 5. 53
மேலும்
1544
செவ்வாய் ஆவணி 29, 2017
 1. O
 2. 25
 3. 44
 4. 65
 5. 68
மேலும்
1543
திங்கள் ஆவணி 28, 2017
 1. J
 2. 11
 3. 18
 4. 31
 5. 58
மேலும்
1542
சனி ஆவணி 26, 2017
 1. M
 2. 1
 3. 34
 4. 68
 5. 77
மேலும்
1541
வியாழன் ஆவணி 24, 2017
 1. J
 2. 12
 3. 16
 4. 61
 5. 80
மேலும்
1540
புதன் ஆவணி 23, 2017
 1. Z
 2. 24
 3. 33
 4. 39
 5. 76
மேலும்
1539
செவ்வாய் ஆவணி 22, 2017
 1. R
 2. 02
 3. 23
 4. 30
 5. 52
மேலும்
1538
திங்கள் ஆவணி 21, 2017
 1. A
 2. 16
 3. 18
 4. 23
 5. 66
மேலும்
1537
சனி ஆவணி 19, 2017
 1. L
 2. 45
 3. 53
 4. 57
 5. 76
மேலும்
1536
வியாழன் ஆவணி 17, 2017
 1. D
 2. 01
 3. 20
 4. 28
 5. 47
மேலும்
1535
புதன் ஆவணி 16, 2017
 1. Y
 2. 1
 3. 9
 4. 16
 5. 19
மேலும்
1534
செவ்வாய் ஆவணி 15, 2017
 1. A
 2. 19
 3. 50
 4. 66
 5. 80
மேலும்
1533
திங்கள் ஆவணி 14, 2017
 1. Y
 2. 16
 3. 31
 4. 40
 5. 68
மேலும்
1532
சனி ஆவணி 12, 2017
 1. U
 2. 6
 3. 61
 4. 77
 5. 80
மேலும்
1531
வியாழன் ஆவணி 10, 2017
 1. P
 2. 4
 3. 23
 4. 28
 5. 61
மேலும்
1530
புதன் ஆவணி 09, 2017
 1. D
 2. 17
 3. 26
 4. 44
 5. 57
மேலும்
1529
செவ்வாய் ஆவணி 08, 2017
 1. S
 2. 18
 3. 44
 4. 52
 5. 72
மேலும்
1528
திங்கள் ஆவணி 07, 2017
 1. Q
 2. 22
 3. 27
 4. 28
 5. 54
மேலும்
1527
சனி ஆவணி 05, 2017
 1. M
 2. 22
 3. 44
 4. 50
 5. 59
மேலும்
1526
வியாழன் ஆவணி 03, 2017
 1. Z
 2. 6
 3. 31
 4. 60
 5. 72
மேலும்
1525
புதன் ஆவணி 02, 2017
 1. R
 2. 29
 3. 38
 4. 71
 5. 72
மேலும்
1524
செவ்வாய் ஆவணி 01, 2017
 1. Z
 2. 09
 3. 18
 4. 30
 5. 43
மேலும்
1523
திங்கள் ஆடி 31, 2017
 1. W
 2. 16
 3. 22
 4. 39
 5. 44
மேலும்
1522
சனி ஆடி 29, 2017
 1. F
 2. 1
 3. 12
 4. 23
 5. 45
மேலும்
1521
வியாழன் ஆடி 27, 2017
 1. I
 2. 19
 3. 48
 4. 68
 5. 80
மேலும்
1520
புதன் ஆடி 26, 2017
 1. B
 2. 11
 3. 21
 4. 46
 5. 59
மேலும்
1519
செவ்வாய் ஆடி 25, 2017
 1. L
 2. 10
 3. 46
 4. 47
 5. 48
மேலும்
1518
திங்கள் ஆடி 24, 2017
 1. Z
 2. 6
 3. 58
 4. 61
 5. 65
மேலும்
1517
சனி ஆடி 22, 2017
 1. A
 2. 18
 3. 54
 4. 59
 5. 63
மேலும்
1516
வியாழன் ஆடி 20, 2017
 1. W
 2. 30
 3. 41
 4. 55
 5. 61
மேலும்
1515
புதன் ஆடி 19, 2017
 1. F
 2. 18
 3. 64
 4. 68
 5. 75
மேலும்
1514
செவ்வாய் ஆடி 18, 2017
 1. T
 2. 05
 3. 35
 4. 49
 5. 55
மேலும்
1513
திங்கள் ஆடி 17, 2017
 1. R
 2. 42
 3. 45
 4. 61
 5. 72
மேலும்
1512
சனி ஆடி 15, 2017
 1. S
 2. 14
 3. 19
 4. 40
 5. 78
மேலும்
1511
வியாழன் ஆடி 13, 2017
 1. I
 2. 07
 3. 50
 4. 73
 5. 80
மேலும்
1510
புதன் ஆடி 12, 2017
 1. O
 2. 18
 3. 25
 4. 59
 5. 79
மேலும்
1509
செவ்வாய் ஆடி 11, 2017
 1. Z
 2. 07
 3. 17
 4. 28
 5. 39
மேலும்
1508
திங்கள் ஆடி 10, 2017
 1. P
 2. 2
 3. 4
 4. 36
 5. 68
மேலும்
1507
சனி ஆடி 08, 2017
 1. E
 2. 33
 3. 39
 4. 73
 5. 79
மேலும்
1506
வியாழன் ஆடி 06, 2017
 1. W
 2. 42
 3. 44
 4. 68
 5. 76
மேலும்
1505
புதன் ஆடி 05, 2017
 1. D
 2. 9
 3. 20
 4. 40
 5. 70
மேலும்
1504
செவ்வாய் ஆடி 04, 2017
 1. F
 2. 20
 3. 36
 4. 40
 5. 79
மேலும்
1503
திங்கள் ஆடி 03, 2017
 1. H
 2. 18
 3. 29
 4. 37
 5. 67
மேலும்
1502
சனி ஆடி 01, 2017
 1. R
 2. 9
 3. 38
 4. 48
 5. 61
மேலும்
1501
வியாழன் ஆனி 29, 2017
 1. G
 2. 16
 3. 42
 4. 64
 5. 73
மேலும்
1500
புதன் ஆனி 28, 2017
 1. 3642
 2. G
 3. 2
 4. 52
 5. 57
மேலும்
1499
செவ்வாய் ஆனி 27, 2017
 1. G
 2. 09
 3. 33
 4. 37
 5. 54
மேலும்
1498
திங்கள் ஆனி 26, 2017
 1. D
 2. 12
 3. 55
 4. 56
 5. 79
மேலும்
1497
சனி ஆனி 24, 2017
 1. V
 2. 09
 3. 25
 4. 37
 5. 71
மேலும்
1496
வியாழன் ஆனி 22, 2017
 1. D
 2. 36
 3. 37
 4. 60
 5. 71
மேலும்
1495
புதன் ஆனி 21, 2017
 1. I
 2. 36
 3. 42
 4. 68
 5. 79
மேலும்
1494
செவ்வாய் ஆனி 20, 2017
 1. L
 2. 06
 3. 25
 4. 41
 5. 67
மேலும்
1493
திங்கள் ஆனி 19, 2017
 1. W
 2. 22
 3. 29
 4. 42
 5. 65
மேலும்
1492
சனி ஆனி 17, 2017
 1. B
 2. 65
 3. 66
 4. 70
 5. 80
மேலும்
1491
வியாழன் ஆனி 15, 2017
 1. P
 2. 20
 3. 36
 4. 44
 5. 64
மேலும்
1490
புதன் ஆனி 14, 2017
 1. R
 2. 24
 3. 51
 4. 59
 5. 71
மேலும்
1489
செவ்வாய் ஆனி 13, 2017
 1. J
 2. 31
 3. 49
 4. 50
 5. 67
மேலும்
1488
திங்கள் ஆனி 12, 2017
 1. Y
 2. 46
 3. 64
 4. 67
 5. 79
மேலும்
1487
சனி ஆனி 10, 2017
 1. S
 2. 2
 3. 54
 4. 65
 5. 77
மேலும்
1486
வியாழன் ஆனி 08, 2017
 1. P
 2. 04
 3. 12
 4. 14
 5. 54
மேலும்
1485
புதன் ஆனி 07, 2017
 1. M
 2. 19
 3. 27
 4. 69
 5. 72
மேலும்
1484
செவ்வாய் ஆனி 06, 2017
 1. D
 2. 26
 3. 41
 4. 61
 5. 63
மேலும்
1483
திங்கள் ஆனி 05, 2017
 1. T
 2. 5
 3. 23
 4. 56
 5. 75
மேலும்
1482
சனி ஆனி 03, 2017
 1. X
 2. 1
 3. 33
 4. 44
 5. 49
மேலும்
1481
வியாழன் ஆனி 01, 2017
 1. D
 2. 37
 3. 66
 4. 73
 5. 75
மேலும்