கொவிசெத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
2153
புதன் ஆனி 19, 2019
 1. S
 2. 12
 3. 22
 4. 55
 5. 76
மேலும்
2152
செவ்வாய் ஆனி 18, 2019
 1. A
 2. 28
 3. 56
 4. 62
 5. 80
மேலும்
2151
திங்கள் ஆனி 17, 2019
 1. J
 2. 06
 3. 12
 4. 16
 5. 32
மேலும்
2150
ஞாயிறு ஆனி 16, 2019
 1. S
 2. 17
 3. 32
 4. 36
 5. 52
மேலும்
2149
சனி ஆனி 15, 2019
 1. J
 2. 1
 3. 18
 4. 30
 5. 76
மேலும்
2148
வெள்ளி ஆனி 14, 2019
 1. D
 2. 02
 3. 05
 4. 24
 5. 42
மேலும்
2147
வியாழன் ஆனி 13, 2019
 1. A
 2. 20
 3. 40
 4. 46
 5. 61
மேலும்
2146
புதன் ஆனி 12, 2019
 1. V
 2. 29
 3. 49
 4. 72
 5. 74
மேலும்
2145
செவ்வாய் ஆனி 11, 2019
 1. E
 2. 10
 3. 59
 4. 68
 5. 71
மேலும்
2144
திங்கள் ஆனி 10, 2019
 1. Z
 2. 26
 3. 36
 4. 55
 5. 60
மேலும்
2143
ஞாயிறு ஆனி 09, 2019
 1. F
 2. 13
 3. 27
 4. 55
 5. 57
மேலும்
2142
சனி ஆனி 08, 2019
 1. O
 2. 4
 3. 11
 4. 22
 5. 66
மேலும்
2141
வெள்ளி ஆனி 07, 2019
 1. S
 2. 18
 3. 37
 4. 51
 5. 74
மேலும்
2140
வியாழன் ஆனி 06, 2019
 1. E
 2. 18
 3. 28
 4. 29
 5. 63
மேலும்
2139
புதன் ஆனி 05, 2019
 1. M
 2. 8
 3. 50
 4. 57
 5. 65
மேலும்
2138
செவ்வாய் ஆனி 04, 2019
 1. X
 2. 10
 3. 14
 4. 23
 5. 60
மேலும்
2137
திங்கள் ஆனி 03, 2019
 1. W
 2. 17
 3. 36
 4. 43
 5. 49
மேலும்
2136
ஞாயிறு ஆனி 02, 2019
 1. H
 2. 12
 3. 33
 4. 56
 5. 58
மேலும்
2135
சனி ஆனி 01, 2019
 1. Q
 2. 9
 3. 14
 4. 17
 5. 39
மேலும்
2134
வெள்ளி வைகாசி 31, 2019
 1. D
 2. 4
 3. 32
 4. 48
 5. 67
மேலும்
2133
வியாழன் வைகாசி 30, 2019
 1. T
 2. 9
 3. 20
 4. 35
 5. 36
மேலும்
2132
புதன் வைகாசி 29, 2019
 1. L
 2. 13
 3. 45
 4. 58
 5. 72
மேலும்
2131
செவ்வாய் வைகாசி 28, 2019
 1. H
 2. 21
 3. 39
 4. 60
 5. 79
மேலும்
2130
திங்கள் வைகாசி 27, 2019
 1. O
 2. 15
 3. 18
 4. 48
 5. 56
மேலும்
2129
ஞாயிறு வைகாசி 26, 2019
 1. W
 2. 08
 3. 18
 4. 68
 5. 76
மேலும்
2128
சனி வைகாசி 25, 2019
 1. L
 2. 10
 3. 58
 4. 65
 5. 78
மேலும்
2127
வெள்ளி வைகாசி 24, 2019
 1. J
 2. 10
 3. 37
 4. 55
 5. 73
மேலும்
2126
வியாழன் வைகாசி 23, 2019
 1. A
 2. 4
 3. 38
 4. 41
 5. 46
மேலும்
2125
புதன் வைகாசி 22, 2019
 1. R
 2. 48
 3. 46
 4. 74
 5. 77
மேலும்
2124
செவ்வாய் வைகாசி 21, 2019
 1. K
 2. 07
 3. 65
 4. 71
 5. 75
மேலும்
2123
திங்கள் வைகாசி 20, 2019
 1. T
 2. 1
 3. 12
 4. 32
 5. 60
மேலும்
2122
வெள்ளி வைகாசி 17, 2019
 1. K
 2. 19
 3. 44
 4. 45
 5. 62
மேலும்
2121
வியாழன் வைகாசி 16, 2019
 1. Z
 2. 5
 3. 24
 4. 29
 5. 43
மேலும்
2120
புதன் வைகாசி 15, 2019
 1. L
 2. 9
 3. 11
 4. 44
 5. 56
மேலும்
2119
செவ்வாய் வைகாசி 14, 2019
 1. J
 2. 16
 3. 19
 4. 67
 5. 80
மேலும்
2118
திங்கள் வைகாசி 13, 2019
 1. A
 2. 10
 3. 13
 4. 34
 5. 43
மேலும்
2117
ஞாயிறு வைகாசி 12, 2019
 1. G
 2. 36
 3. 45
 4. 48
 5. 57
மேலும்
2116
சனி வைகாசி 11, 2019
 1. I
 2. 1
 3. 13
 4. 26
 5. 44
மேலும்
2115
வெள்ளி வைகாசி 10, 2019
 1. U
 2. 15
 3. 44
 4. 45
 5. 62
மேலும்
2114
வியாழன் வைகாசி 09, 2019
 1. G
 2. 1
 3. 30
 4. 64
 5. 74
மேலும்
2113
புதன் வைகாசி 08, 2019
 1. P
 2. 4
 3. 34
 4. 38
 5. 80
மேலும்
2112
செவ்வாய் வைகாசி 07, 2019
 1. N
 2. 49
 3. 55
 4. 59
 5. 70
மேலும்
2111
திங்கள் வைகாசி 06, 2019
 1. J
 2. 20
 3. 27
 4. 40
 5. 66
மேலும்
2110
ஞாயிறு வைகாசி 05, 2019
 1. W
 2. 21
 3. 48
 4. 49
 5. 76
மேலும்
2109
சனி வைகாசி 04, 2019
 1. D
 2. 46
 3. 67
 4. 76
 5. 80
மேலும்
2108
வெள்ளி வைகாசி 03, 2019
 1. I
 2. 15
 3. 28
 4. 41
 5. 54
மேலும்
2107
வியாழன் வைகாசி 02, 2019
 1. M
 2. 11
 3. 15
 4. 48
 5. 62
மேலும்
2106
புதன் வைகாசி 01, 2019
 1. F
 2. 1
 3. 30
 4. 43
 5. 48
மேலும்
2105
செவ்வாய் சித்திரை 30, 2019
 1. J
 2. 06
 3. 29
 4. 57
 5. 70
மேலும்
2104
திங்கள் சித்திரை 29, 2019
 1. W
 2. 32
 3. 46
 4. 66
 5. 68
மேலும்
2103
ஞாயிறு சித்திரை 28, 2019
 1. S
 2. 47
 3. 49
 4. 64
 5. 76
மேலும்
2102
சனி சித்திரை 27, 2019
 1. O
 2. 16
 3. 28
 4. 55
 5. 77
மேலும்
2101
வெள்ளி சித்திரை 26, 2019
 1. D
 2. 02
 3. 17
 4. 24
 5. 69
மேலும்
2100
வியாழன் சித்திரை 25, 2019
 1. M
 2. 54
 3. 66
 4. 73
 5. 79
மேலும்
2099
புதன் சித்திரை 24, 2019
 1. N
 2. 07
 3. 24
 4. 49
 5. 69
மேலும்
2098
செவ்வாய் சித்திரை 23, 2019
 1. T
 2. 11
 3. 13
 4. 18
 5. 34
மேலும்
2097
திங்கள் சித்திரை 22, 2019
 1. Q
 2. 46
 3. 58
 4. 65
 5. 75
மேலும்
2096
ஞாயிறு சித்திரை 21, 2019
 1. F
 2. 15
 3. 17
 4. 58
 5. 74
மேலும்
2095
சனி சித்திரை 20, 2019
 1. N
 2. 28
 3. 53
 4. 54
 5. 80
மேலும்
2094
வெள்ளி சித்திரை 19, 2019
 1. J
 2. 3
 3. 4
 4. 57
 5. 77
மேலும்
2093
வியாழன் சித்திரை 18, 2019
 1. C
 2. 14
 3. 27
 4. 54
 5. 69
மேலும்
2092
வெள்ளி சித்திரை 12, 2019
 1. Q
 2. 12
 3. 41
 4. 62
 5. 72
மேலும்
2091
வியாழன் சித்திரை 11, 2019
 1. B
 2. 13
 3. 17
 4. 53
 5. 69
மேலும்
2090
புதன் சித்திரை 10, 2019
 1. M
 2. 01
 3. 26
 4. 48
 5. 49
மேலும்
2089
செவ்வாய் சித்திரை 09, 2019
 1. H
 2. 01
 3. 13
 4. 30
 5. 79
மேலும்
2088
திங்கள் சித்திரை 08, 2019
 1. C
 2. 10
 3. 12
 4. 45
 5. 74
மேலும்
2087
ஞாயிறு சித்திரை 07, 2019
 1. K
 2. 02
 3. 03
 4. 23
 5. 80
மேலும்
2086
சனி சித்திரை 06, 2019
 1. Y
 2. 20
 3. 36
 4. 55
 5. 74
மேலும்
2085
வெள்ளி சித்திரை 05, 2019
 1. C
 2. 3
 3. 32
 4. 48
 5. 51
மேலும்
2084
வியாழன் சித்திரை 04, 2019
 1. S
 2. 28
 3. 52
 4. 54
 5. 65
மேலும்
2083
புதன் சித்திரை 03, 2019
 1. K
 2. 9
 3. 55
 4. 74
 5. 77
மேலும்
2082
செவ்வாய் சித்திரை 02, 2019
 1. G
 2. 13
 3. 22
 4. 23
 5. 67
மேலும்
2081
திங்கள் சித்திரை 01, 2019
 1. N
 2. 8
 3. 33
 4. 46
 5. 50
மேலும்
2080
ஞாயிறு பங்குனி 31, 2019
 1. J
 2. 20
 3. 33
 4. 53
 5. 80
மேலும்
2079
சனி பங்குனி 30, 2019
 1. Q
 2. 26
 3. 45
 4. 62
 5. 79
மேலும்
2078
வெள்ளி பங்குனி 29, 2019
 1. I
 2. 4
 3. 54
 4. 64
 5. 77
மேலும்
2077
வியாழன் பங்குனி 28, 2019
 1. F
 2. 22
 3. 31
 4. 70
 5. 77
மேலும்
2076
புதன் பங்குனி 27, 2019
 1. O
 2. 36
 3. 51
 4. 55
 5. 65
மேலும்
2075
செவ்வாய் பங்குனி 26, 2019
 1. C
 2. 3
 3. 28
 4. 43
 5. 57
மேலும்
2074
திங்கள் பங்குனி 25, 2019
 1. P
 2. 06
 3. 07
 4. 27
 5. 45
மேலும்
2073
ஞாயிறு பங்குனி 24, 2019
 1. D
 2. 11
 3. 31
 4. 57
 5. 77
மேலும்
2072
சனி பங்குனி 23, 2019
 1. F
 2. 28
 3. 31
 4. 57
 5. 60
மேலும்
2071
வெள்ளி பங்குனி 22, 2019
 1. P
 2. 28
 3. 44
 4. 50
 5. 68
மேலும்
2070
வியாழன் பங்குனி 21, 2019
 1. O
 2. 2
 3. 4
 4. 28
 5. 40
மேலும்
2069
புதன் பங்குனி 20, 2019
 1. X
 2. 19
 3. 31
 4. 41
 5. 78
மேலும்
2068
செவ்வாய் பங்குனி 19, 2019
 1. H
 2. 5
 3. 53
 4. 59
 5. 71
மேலும்
2067
திங்கள் பங்குனி 18, 2019
 1. Y
 2. 06
 3. 33
 4. 42
 5. 58
மேலும்
2066
ஞாயிறு பங்குனி 17, 2019
 1. I
 2. 28
 3. 38
 4. 42
 5. 68
மேலும்
2065
சனி பங்குனி 16, 2019
 1. P
 2. 16
 3. 17
 4. 29
 5. 62
மேலும்
2064
வெள்ளி பங்குனி 15, 2019
 1. H
 2. 15
 3. 24
 4. 26
 5. 57
மேலும்
2063
வியாழன் பங்குனி 14, 2019
 1. S
 2. 6
 3. 28
 4. 36
 5. 64
மேலும்
2062
புதன் பங்குனி 13, 2019
 1. A
 2. 03
 3. 13
 4. 15
 5. 57
மேலும்
2061
செவ்வாய் பங்குனி 12, 2019
 1. X
 2. 48
 3. 50
 4. 54
 5. 55
மேலும்
2060
திங்கள் பங்குனி 11, 2019
 1. F
 2. 13
 3. 14
 4. 47
 5. 62
மேலும்
2059
ஞாயிறு பங்குனி 10, 2019
 1. R
 2. 22
 3. 46
 4. 58
 5. 66
மேலும்
2058
சனி பங்குனி 09, 2019
 1. V
 2. 17
 3. 50
 4. 60
 5. 76
மேலும்
2057
வெள்ளி பங்குனி 08, 2019
 1. Z
 2. 3
 3. 23
 4. 37
 5. 64
மேலும்
2056
வியாழன் பங்குனி 07, 2019
 1. O
 2. 28
 3. 31
 4. 33
 5. 43
மேலும்
2055
புதன் பங்குனி 06, 2019
 1. B
 2. 35
 3. 40
 4. 47
 5. 52
மேலும்
2054
செவ்வாய் பங்குனி 05, 2019
 1. W
 2. 18
 3. 31
 4. 43
 5. 62
மேலும்
2053
திங்கள் பங்குனி 04, 2019
 1. Q
 2. 58
 3. 66
 4. 69
 5. 75
மேலும்
2052
ஞாயிறு பங்குனி 03, 2019
 1. L
 2. 45
 3. 46
 4. 53
 5. 64
மேலும்
2051
சனி பங்குனி 02, 2019
 1. P
 2. 4
 3. 18
 4. 39
 5. 74
மேலும்
2050
வெள்ளி பங்குனி 01, 2019
 1. L
 2. 10
 3. 26
 4. 46
 5. 47
மேலும்
2049
வியாழன் மாசி 28, 2019
 1. Q
 2. 30
 3. 31
 4. 60
 5. 67
மேலும்
2048
புதன் மாசி 27, 2019
 1. A
 2. 4
 3. 32
 4. 40
 5. 46
மேலும்
2047
செவ்வாய் மாசி 26, 2019
 1. B
 2. 37
 3. 58
 4. 64
 5. 79
மேலும்
2046
திங்கள் மாசி 25, 2019
 1. N
 2. 31
 3. 52
 4. 71
 5. 75
மேலும்
2045
ஞாயிறு மாசி 24, 2019
 1. B
 2. 13
 3. 22
 4. 38
 5. 58
மேலும்
2044
சனி மாசி 23, 2019
 1. N
 2. 36
 3. 56
 4. 59
 5. 69
மேலும்
2043
வெள்ளி மாசி 22, 2019
 1. P
 2. 21
 3. 42
 4. 69
 5. 78
மேலும்
2042
வியாழன் மாசி 21, 2019
 1. N
 2. 12
 3. 56
 4. 79
 5. 80
மேலும்
2041
புதன் மாசி 20, 2019
 1. T
 2. 7
 3. 9
 4. 19
 5. 71
மேலும்
2040
செவ்வாய் மாசி 19, 2019
 1. N
 2. 15
 3. 17
 4. 29
 5. 59
மேலும்
2039
திங்கள் மாசி 18, 2019
 1. J
 2. 12
 3. 57
 4. 67
 5. 80
மேலும்
2038
ஞாயிறு மாசி 17, 2019
 1. Z
 2. 11
 3. 18
 4. 48
 5. 71
மேலும்
2037
சனி மாசி 16, 2019
 1. Q
 2. 11
 3. 36
 4. 57
 5. 78
மேலும்
2036
வெள்ளி மாசி 15, 2019
 1. W
 2. 3
 3. 52
 4. 64
 5. 70
மேலும்
2035
வியாழன் மாசி 14, 2019
 1. P
 2. 15
 3. 35
 4. 64
 5. 68
மேலும்
2034
புதன் மாசி 13, 2019
 1. D
 2. 28
 3. 56
 4. 69
 5. 74
மேலும்
2033
செவ்வாய் மாசி 12, 2019
 1. I
 2. 31
 3. 54
 4. 60
 5. 79
மேலும்
2032
திங்கள் மாசி 11, 2019
 1. Q
 2. 11
 3. 27
 4. 39
 5. 50
மேலும்
2031
ஞாயிறு மாசி 10, 2019
 1. I
 2. 16
 3. 32
 4. 59
 5. 72
மேலும்
2030
சனி மாசி 09, 2019
 1. P
 2. 6
 3. 40
 4. 45
 5. 51
மேலும்
2029
வெள்ளி மாசி 08, 2019
 1. L
 2. 7
 3. 23
 4. 61
 5. 75
மேலும்
2028
வியாழன் மாசி 07, 2019
 1. S
 2. 23
 3. 57
 4. 76
 5. 78
மேலும்
2027
புதன் மாசி 06, 2019
 1. A
 2. 2
 3. 65
 4. 66
 5. 67
மேலும்
2026
செவ்வாய் மாசி 05, 2019
 1. V
 2. 21
 3. 30
 4. 41
 5. 58
மேலும்
2025
திங்கள் மாசி 04, 2019
 1. S
 2. 1
 3. 20
 4. 58
 5. 61
மேலும்
2024
ஞாயிறு மாசி 03, 2019
 1. H
 2. 10
 3. 12
 4. 34
 5. 41
மேலும்
2023
சனி மாசி 02, 2019
 1. I
 2. 46
 3. 51
 4. 54
 5. 58
மேலும்
2022
வெள்ளி மாசி 01, 2019
 1. E
 2. 7
 3. 31
 4. 42
 5. 60
மேலும்
2021
வியாழன் தை 31, 2019
 1. U
 2. 09
 3. 12
 4. 24
 5. 53
மேலும்
2020
புதன் தை 30, 2019
 1. I
 2. 5
 3. 43
 4. 68
 5. 77
மேலும்
2019
செவ்வாய் தை 29, 2019
 1. S
 2. 42
 3. 50
 4. 58
 5. 78
மேலும்
2018
திங்கள் தை 28, 2019
 1. I
 2. 19
 3. 30
 4. 45
 5. 68
மேலும்
2017
ஞாயிறு தை 27, 2019
 1. K
 2. 14
 3. 37
 4. 74
 5. 77
மேலும்
2016
சனி தை 26, 2019
 1. M
 2. 2
 3. 9
 4. 20
 5. 39
மேலும்
2015
வெள்ளி தை 25, 2019
 1. B
 2. 3
 3. 12
 4. 13
 5. 53
மேலும்
2014
வியாழன் தை 24, 2019
 1. T
 2. 27
 3. 39
 4. 70
 5. 73
மேலும்
2013
புதன் தை 23, 2019
 1. C
 2. 14
 3. 23
 4. 25
 5. 41
மேலும்
2012
செவ்வாய் தை 22, 2019
 1. J
 2. 03
 3. 27
 4. 42
 5. 47
மேலும்
2011
திங்கள் தை 21, 2019
 1. B
 2. 34
 3. 39
 4. 48
 5. 52
மேலும்
2010
ஞாயிறு தை 20, 2019
 1. I
 2. 25
 3. 33
 4. 64
 5. 70
மேலும்
2009
சனி தை 19, 2019
 1. S
 2. 17
 3. 39
 4. 45
 5. 80
மேலும்
2008
வெள்ளி தை 18, 2019
 1. O
 2. 23
 3. 40
 4. 67
 5. 77
மேலும்
2007
வியாழன் தை 17, 2019
 1. H
 2. 15
 3. 30
 4. 39
 5. 61
மேலும்
2006
புதன் தை 16, 2019
 1. W
 2. 8
 3. 10
 4. 45
 5. 73
மேலும்
2005
செவ்வாய் தை 15, 2019
 1. C
 2. 52
 3. 54
 4. 58
 5. 62
மேலும்
2004
திங்கள் தை 14, 2019
 1. P
 2. 15
 3. 27
 4. 38
 5. 40
மேலும்
2003
ஞாயிறு தை 13, 2019
 1. F
 2. 20
 3. 29
 4. 56
 5. 66
மேலும்
2002
சனி தை 12, 2019
 1. K
 2. 5
 3. 7
 4. 32
 5. 51
மேலும்
2001
வெள்ளி தை 11, 2019
 1. B
 2. 25
 3. 37
 4. 67
 5. 71
மேலும்
2000
வியாழன் தை 10, 2019
 1. L
 2. 25
 3. 53
 4. 67
 5. 69
மேலும்
1999
புதன் தை 09, 2019
 1. O
 2. 01
 3. 19
 4. 30
 5. 57
மேலும்
1998
செவ்வாய் தை 08, 2019
 1. H
 2. 30
 3. 36
 4. 58
 5. 80
மேலும்
1997
திங்கள் தை 07, 2019
 1. T
 2. 15
 3. 60
 4. 71
 5. 79
மேலும்
1996
ஞாயிறு தை 06, 2019
 1. C
 2. 01
 3. 29
 4. 49
 5. 73
மேலும்
1995
சனி தை 05, 2019
 1. I
 2. 8
 3. 14
 4. 18
 5. 35
மேலும்
1994
வெள்ளி தை 04, 2019
 1. E
 2. 44
 3. 51
 4. 52
 5. 53
மேலும்
1993
வியாழன் தை 03, 2019
 1. T
 2. 56
 3. 58
 4. 66
 5. 70
மேலும்
1992
புதன் தை 02, 2019
 1. I
 2. 19
 3. 49
 4. 69
 5. 70
மேலும்
1991
செவ்வாய் தை 01, 2019
 1. Q
 2. 36
 3. 40
 4. 53
 5. 70
மேலும்
1990
திங்கள் மார்கழி 31, 2018
 1. Y
 2. 2
 3. 10
 4. 22
 5. 66
மேலும்
1989
ஞாயிறு மார்கழி 30, 2018
 1. O
 2. 01
 3. 12
 4. 17
 5. 21
மேலும்
1988
சனி மார்கழி 29, 2018
 1. T
 2. 31
 3. 59
 4. 61
 5. 63
மேலும்
1987
வெள்ளி மார்கழி 28, 2018
 1. E
 2. 24
 3. 57
 4. 68
 5. 75
மேலும்
1986
வியாழன் மார்கழி 27, 2018
 1. X
 2. 3
 3. 31
 4. 40
 5. 59
 1. 0
 2. 1
 3. 8
 4. 8
 5. 3
மேலும்
1985
புதன் மார்கழி 26, 2018
 1. L
 2. 03
 3. 12
 4. 13
 5. 19
மேலும்
1984
செவ்வாய் மார்கழி 25, 2018
 1. T
 2. 2
 3. 18
 4. 49
 5. 71
மேலும்
1983
திங்கள் மார்கழி 24, 2018
 1. Z
 2. 17
 3. 18
 4. 25
 5. 38
மேலும்
1982
ஞாயிறு மார்கழி 23, 2018
 1. T
 2. 17
 3. 18
 4. 22
 5. 36
மேலும்
1981
சனி மார்கழி 22, 2018
 1. H
 2. 30
 3. 44
 4. 54
 5. 78
மேலும்
1980
வெள்ளி மார்கழி 21, 2018
 1. S
 2. 6
 3. 17
 4. 41
 5. 71
மேலும்
1979
வியாழன் மார்கழி 20, 2018
 1. X
 2. 26
 3. 46
 4. 50
 5. 63
மேலும்
1978
புதன் மார்கழி 19, 2018
 1. K
 2. 19
 3. 48
 4. 56
 5. 73
மேலும்
1977
செவ்வாய் மார்கழி 18, 2018
 1. H
 2. 13
 3. 50
 4. 56
 5. 57
மேலும்
1976
திங்கள் மார்கழி 17, 2018
 1. H
 2. 22
 3. 24
 4. 32
 5. 42
மேலும்
1975
ஞாயிறு மார்கழி 16, 2018
 1. V
 2. 06
 3. 12
 4. 14
 5. 48
மேலும்
1974
சனி மார்கழி 15, 2018
 1. A
 2. 15
 3. 41
 4. 53
 5. 70
மேலும்
1973
வெள்ளி மார்கழி 14, 2018
 1. U
 2. 02
 3. 21
 4. 70
 5. 74
மேலும்
1972
வியாழன் மார்கழி 13, 2018
 1. H
 2. 6
 3. 28
 4. 75
 5. 78
 1. 1
 2. 3
 3. 9
 4. 5
 5. 9
மேலும்
1971
புதன் மார்கழி 12, 2018
 1. G
 2. 18
 3. 32
 4. 59
 5. 66
மேலும்
1970
செவ்வாய் மார்கழி 11, 2018
 1. E
 2. 06
 3. 19
 4. 28
 5. 56
மேலும்
1969
திங்கள் மார்கழி 10, 2018
 1. C
 2. 31
 3. 53
 4. 59
 5. 75
மேலும்
1968
ஞாயிறு மார்கழி 09, 2018
 1. U
 2. 01
 3. 03
 4. 18
 5. 74
மேலும்
1967
சனி மார்கழி 08, 2018
 1. O
 2. 18
 3. 41
 4. 77
 5. 80
மேலும்
1966
வெள்ளி மார்கழி 07, 2018
 1. R
 2. 11
 3. 15
 4. 22
 5. 47
மேலும்
1965
வியாழன் மார்கழி 06, 2018
 1. L
 2. 44
 3. 55
 4. 77
 5. 78
மேலும்
1964
புதன் மார்கழி 05, 2018
 1. F
 2. 37
 3. 48
 4. 76
 5. 80
மேலும்
1963
செவ்வாய் மார்கழி 04, 2018
 1. M
 2. 44
 3. 49
 4. 60
 5. 62
மேலும்
1962
திங்கள் மார்கழி 03, 2018
 1. D
 2. 44
 3. 45
 4. 48
 5. 69
மேலும்
1961
ஞாயிறு மார்கழி 02, 2018
 1. F
 2. 18
 3. 52
 4. 54
 5. 61
மேலும்
1960
சனி மார்கழி 01, 2018
 1. D
 2. 7
 3. 12
 4. 39
 5. 63
மேலும்
1959
வெள்ளி கார்த்திகை 30, 2018
 1. D
 2. 16
 3. 37
 4. 48
 5. 80
மேலும்
1958
வியாழன் கார்த்திகை 29, 2018
 1. R
 2. 23
 3. 29
 4. 30
 5. 41
மேலும்
1957
புதன் கார்த்திகை 28, 2018
 1. T
 2. 14
 3. 35
 4. 39
 5. 66
மேலும்
1956
செவ்வாய் கார்த்திகை 27, 2018
 1. M
 2. 15
 3. 52
 4. 61
 5. 66
மேலும்
1955
திங்கள் கார்த்திகை 26, 2018
 1. Z
 2. 04
 3. 27
 4. 46
 5. 67
மேலும்
1954
ஞாயிறு கார்த்திகை 25, 2018
 1. Q
 2. 02
 3. 14
 4. 22
 5. 44
மேலும்
1953
சனி கார்த்திகை 24, 2018
 1. E
 2. 7
 3. 23
 4. 58
 5. 78
மேலும்
1952
வெள்ளி கார்த்திகை 23, 2018
 1. N
 2. 24
 3. 32
 4. 40
 5. 79
மேலும்
1951
வியாழன் கார்த்திகை 22, 2018
 1. W
 2. 01
 3. 54
 4. 56
 5. 72
மேலும்
1950
புதன் கார்த்திகை 21, 2018
 1. O
 2. 14
 3. 47
 4. 53
 5. 73
மேலும்
1949
செவ்வாய் கார்த்திகை 20, 2018
 1. L
 2. 30
 3. 59
 4. 62
 5. 72
மேலும்
1948
திங்கள் கார்த்திகை 19, 2018
 1. P
 2. 14
 3. 48
 4. 49
 5. 63
மேலும்