கொவிசெத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
2754
வியாழன் சித்திரை 22, 2021
 1. O
 2. 05
 3. 32
 4. 40
 5. 54
மேலும்
2753
புதன் சித்திரை 21, 2021
 1. Z
 2. 12
 3. 41
 4. 45
 5. 55
மேலும்
2752
செவ்வாய் சித்திரை 20, 2021
 1. I
 2. 22
 3. 39
 4. 48
 5. 67
மேலும்
2751
திங்கள் சித்திரை 19, 2021
 1. J
 2. 15
 3. 27
 4. 66
 5. 71
மேலும்
2750
திங்கள் சித்திரை 12, 2021
 1. S
 2. 4
 3. 24
 4. 42
 5. 68
மேலும்
2749
ஞாயிறு சித்திரை 11, 2021
 1. H
 2. 16
 3. 19
 4. 59
 5. 76
மேலும்
2748
சனி சித்திரை 10, 2021
 1. U
 2. 6
 3. 7
 4. 12
 5. 60
மேலும்
2747
வெள்ளி சித்திரை 09, 2021
 1. F
 2. 05
 3. 10
 4. 60
 5. 65
மேலும்
2746
வியாழன் சித்திரை 08, 2021
 1. U
 2. 16
 3. 47
 4. 53
 5. 65
மேலும்
2745
புதன் சித்திரை 07, 2021
 1. O
 2. 10
 3. 11
 4. 38
 5. 60
மேலும்
2744
செவ்வாய் சித்திரை 06, 2021
 1. U
 2. 2
 3. 41
 4. 69
 5. 73
மேலும்
2743
திங்கள் சித்திரை 05, 2021
 1. P
 2. 16
 3. 37
 4. 38
 5. 80
மேலும்
2742
ஞாயிறு சித்திரை 04, 2021
 1. V
 2. 21
 3. 39
 4. 55
 5. 80
மேலும்
2741
சனி சித்திரை 03, 2021
 1. S
 2. 31
 3. 36
 4. 54
 5. 67
மேலும்
2740
வெள்ளி சித்திரை 02, 2021
 1. K
 2. 14
 3. 28
 4. 50
 5. 74
மேலும்
2739
வியாழன் சித்திரை 01, 2021
 1. S
 2. 12
 3. 30
 4. 60
 5. 70
மேலும்
2738
புதன் பங்குனி 31, 2021
 1. S
 2. 19
 3. 51
 4. 59
 5. 80
மேலும்
2737
செவ்வாய் பங்குனி 30, 2021
 1. D
 2. 23
 3. 30
 4. 40
 5. 50
மேலும்
2736
திங்கள் பங்குனி 29, 2021
 1. F
 2. 16
 3. 47
 4. 57
 5. 60
மேலும்
2735
ஞாயிறு பங்குனி 28, 2021
 1. Q
 2. 07
 3. 14
 4. 46
 5. 53
மேலும்
2734
சனி பங்குனி 27, 2021
 1. F
 2. 45
 3. 72
 4. 74
 5. 78
மேலும்
2733
வெள்ளி பங்குனி 26, 2021
 1. D
 2. 08
 3. 16
 4. 44
 5. 61
மேலும்
2732
வியாழன் பங்குனி 25, 2021
 1. L
 2. 6
 3. 68
 4. 72
 5. 79
மேலும்
2731
புதன் பங்குனி 24, 2021
 1. Q
 2. 28
 3. 34
 4. 62
 5. 76
மேலும்
2730
செவ்வாய் பங்குனி 23, 2021
 1. L
 2. 18
 3. 21
 4. 33
 5. 80
மேலும்
2729
திங்கள் பங்குனி 22, 2021
 1. Y
 2. 19
 3. 35
 4. 57
 5. 58
மேலும்
2728
ஞாயிறு பங்குனி 21, 2021
 1. R
 2. 39
 3. 51
 4. 70
 5. 76
மேலும்
2727
சனி பங்குனி 20, 2021
 1. T
 2. 10
 3. 13
 4. 17
 5. 45
மேலும்
2726
வெள்ளி பங்குனி 19, 2021
 1. A
 2. 36
 3. 58
 4. 72
 5. 79
மேலும்
2725
வியாழன் பங்குனி 18, 2021
 1. E
 2. 04
 3. 12
 4. 31
 5. 61
மேலும்
2724
புதன் பங்குனி 17, 2021
 1. A
 2. 49
 3. 64
 4. 66
 5. 70
மேலும்
2723
செவ்வாய் பங்குனி 16, 2021
 1. B
 2. 37
 3. 44
 4. 55
 5. 64
மேலும்
2722
திங்கள் பங்குனி 15, 2021
 1. K
 2. 19
 3. 22
 4. 47
 5. 52
மேலும்
2721
ஞாயிறு பங்குனி 14, 2021
 1. P
 2. 13
 3. 40
 4. 42
 5. 67
மேலும்
2720
சனி பங்குனி 13, 2021
 1. M
 2. 4
 3. 40
 4. 54
 5. 64
மேலும்
2719
வெள்ளி பங்குனி 12, 2021
 1. U
 2. 8
 3. 20
 4. 37
 5. 80
மேலும்
2718
வியாழன் பங்குனி 11, 2021
 1. J
 2. 01
 3. 04
 4. 49
 5. 52
மேலும்
2717
புதன் பங்குனி 10, 2021
 1. S
 2. 29
 3. 63
 4. 73
 5. 80
மேலும்
2716
செவ்வாய் பங்குனி 09, 2021
 1. P
 2. 16
 3. 21
 4. 24
 5. 36
மேலும்
2715
திங்கள் பங்குனி 08, 2021
 1. U
 2. 14
 3. 51
 4. 60
 5. 68
மேலும்
2714
ஞாயிறு பங்குனி 07, 2021
 1. M
 2. 09
 3. 20
 4. 38
 5. 40
மேலும்
2713
சனி பங்குனி 06, 2021
 1. T
 2. 1
 3. 2
 4. 22
 5. 67
மேலும்
2712
வெள்ளி பங்குனி 05, 2021
 1. B
 2. 07
 3. 50
 4. 52
 5. 79
மேலும்
2711
வியாழன் பங்குனி 04, 2021
 1. W
 2. 10
 3. 37
 4. 68
 5. 73
மேலும்
2710
புதன் பங்குனி 03, 2021
 1. Y
 2. 14
 3. 17
 4. 59
 5. 70
மேலும்
2709
செவ்வாய் பங்குனி 02, 2021
 1. Q
 2. 29
 3. 31
 4. 53
 5. 65
மேலும்
2708
திங்கள் பங்குனி 01, 2021
 1. N
 2. 11
 3. 35
 4. 36
 5. 48
மேலும்
2707
ஞாயிறு மாசி 28, 2021
 1. X
 2. 03
 3. 12
 4. 69
 5. 78
மேலும்
2706
சனி மாசி 27, 2021
 1. E
 2. 16
 3. 25
 4. 36
 5. 37
மேலும்
2705
வெள்ளி மாசி 26, 2021
 1. E
 2. 9
 3. 34
 4. 46
 5. 62
மேலும்
2704
வியாழன் மாசி 25, 2021
 1. R
 2. 16
 3. 46
 4. 49
 5. 78
மேலும்
2703
புதன் மாசி 24, 2021
 1. S
 2. 8
 3. 27
 4. 46
 5. 59
மேலும்
2702
செவ்வாய் மாசி 23, 2021
 1. X
 2. 19
 3. 41
 4. 43
 5. 54
மேலும்
2701
திங்கள் மாசி 22, 2021
 1. P
 2. 12
 3. 20
 4. 48
 5. 54
மேலும்
2700
ஞாயிறு மாசி 21, 2021
 1. I
 2. 37
 3. 39
 4. 63
 5. 71
மேலும்
2699
சனி மாசி 20, 2021
 1. T
 2. 14
 3. 49
 4. 59
 5. 78
மேலும்
2698
வெள்ளி மாசி 19, 2021
 1. A
 2. 18
 3. 27
 4. 43
 5. 64
மேலும்
2697
வியாழன் மாசி 18, 2021
 1. Y
 2. 32
 3. 33
 4. 47
 5. 59
மேலும்
2696
புதன் மாசி 17, 2021
 1. N
 2. 5
 3. 6
 4. 23
 5. 65
மேலும்
2695
செவ்வாய் மாசி 16, 2021
 1. F
 2. 14
 3. 17
 4. 20
 5. 70
மேலும்
2694
திங்கள் மாசி 15, 2021
 1. L
 2. 11
 3. 29
 4. 38
 5. 59
மேலும்
2693
ஞாயிறு மாசி 14, 2021
 1. B
 2. 12
 3. 54
 4. 55
 5. 65
மேலும்
2692
சனி மாசி 13, 2021
 1. Z
 2. 24
 3. 49
 4. 66
 5. 80
மேலும்
2691
வெள்ளி மாசி 12, 2021
 1. A
 2. 04
 3. 32
 4. 38
 5. 54
மேலும்
2690
வியாழன் மாசி 11, 2021
 1. V
 2. 54
 3. 59
 4. 64
 5. 78
மேலும்
2689
புதன் மாசி 10, 2021
 1. A
 2. 2
 3. 6
 4. 9
 5. 69
மேலும்
2688
செவ்வாய் மாசி 09, 2021
 1. Q
 2. 18
 3. 27
 4. 36
 5. 50
மேலும்
2687
திங்கள் மாசி 08, 2021
 1. Q
 2. 8
 3. 21
 4. 26
 5. 77
மேலும்
2686
ஞாயிறு மாசி 07, 2021
 1. A
 2. 03
 3. 11
 4. 25
 5. 29
மேலும்
2685
சனி மாசி 06, 2021
 1. M
 2. 15
 3. 26
 4. 74
 5. 77
மேலும்
2684
வெள்ளி மாசி 05, 2021
 1. D
 2. 4
 3. 71
 4. 75
 5. 76
மேலும்
2683
வியாழன் மாசி 04, 2021
 1. F
 2. 06
 3. 09
 4. 53
 5. 64
மேலும்
2682
புதன் மாசி 03, 2021
 1. T
 2. 18
 3. 31
 4. 69
 5. 76
மேலும்
2681
செவ்வாய் மாசி 02, 2021
 1. B
 2. 4
 3. 57
 4. 61
 5. 76
மேலும்
2680
திங்கள் மாசி 01, 2021
 1. D
 2. 1
 3. 16
 4. 49
 5. 53
மேலும்
2679
ஞாயிறு தை 31, 2021
 1. P
 2. 20
 3. 22
 4. 38
 5. 41
மேலும்
2678
சனி தை 30, 2021
 1. J
 2. 16
 3. 43
 4. 52
 5. 66
மேலும்
2677
வெள்ளி தை 29, 2021
 1. R
 2. 03
 3. 16
 4. 17
 5. 74
மேலும்
2676
வியாழன் தை 28, 2021
 1. X
 2. 19
 3. 27
 4. 48
 5. 64
மேலும்
2675
புதன் தை 27, 2021
 1. L
 2. 9
 3. 23
 4. 29
 5. 77
மேலும்
2674
செவ்வாய் தை 26, 2021
 1. D
 2. 3
 3. 5
 4. 21
 5. 43
மேலும்
2673
திங்கள் தை 25, 2021
 1. Q
 2. 19
 3. 24
 4. 27
 5. 73
மேலும்
2672
ஞாயிறு தை 24, 2021
 1. B
 2. 10
 3. 15
 4. 20
 5. 21
மேலும்
2671
சனி தை 23, 2021
 1. U
 2. 2
 3. 11
 4. 50
 5. 68
மேலும்
2670
வெள்ளி தை 22, 2021
 1. O
 2. 4
 3. 7
 4. 9
 5. 14
மேலும்
2669
வியாழன் தை 21, 2021
 1. X
 2. 33
 3. 45
 4. 53
 5. 60
மேலும்
2668
புதன் தை 20, 2021
 1. J
 2. 48
 3. 57
 4. 60
 5. 74
மேலும்
2667
செவ்வாய் தை 19, 2021
 1. Y
 2. 06
 3. 11
 4. 29
 5. 76
மேலும்
2666
திங்கள் தை 18, 2021
 1. U
 2. 22
 3. 31
 4. 45
 5. 59
மேலும்
2665
ஞாயிறு தை 17, 2021
 1. J
 2. 6
 3. 30
 4. 39
 5. 48
மேலும்
2664
சனி தை 16, 2021
 1. Y
 2. 12
 3. 27
 4. 59
 5. 66
மேலும்
2663
வெள்ளி தை 15, 2021
 1. W
 2. 20
 3. 25
 4. 45
 5. 75
மேலும்
2662
வியாழன் தை 14, 2021
 1. D
 2. 08
 3. 49
 4. 51
 5. 77
மேலும்
2661
புதன் தை 13, 2021
 1. P
 2. 1
 3. 34
 4. 61
 5. 78
மேலும்
2660
செவ்வாய் தை 12, 2021
 1. X
 2. 01
 3. 05
 4. 26
 5. 59
மேலும்
2659
திங்கள் தை 11, 2021
 1. T
 2. 11
 3. 28
 4. 51
 5. 54
மேலும்
2658
ஞாயிறு தை 10, 2021
 1. A
 2. 26
 3. 48
 4. 56
 5. 78
மேலும்
2657
சனி தை 09, 2021
 1. U
 2. 41
 3. 49
 4. 57
 5. 74
மேலும்
2656
வெள்ளி தை 08, 2021
 1. C
 2. 11
 3. 49
 4. 59
 5. 77
மேலும்
2655
வியாழன் தை 07, 2021
 1. O
 2. 12
 3. 26
 4. 29
 5. 55
மேலும்
2654
புதன் தை 06, 2021
 1. A
 2. 16
 3. 23
 4. 32
 5. 46
மேலும்
2653
செவ்வாய் தை 05, 2021
 1. N
 2. 09
 3. 12
 4. 14
 5. 56
மேலும்
2652
திங்கள் தை 04, 2021
 1. P
 2. 8
 3. 13
 4. 37
 5. 42
மேலும்
2651
ஞாயிறு தை 03, 2021
 1. X
 2. 04
 3. 09
 4. 49
 5. 51
மேலும்
2650
சனி தை 02, 2021
 1. L
 2. 38
 3. 62
 4. 63
 5. 79
மேலும்
2649
வெள்ளி தை 01, 2021
 1. X
 2. 7
 3. 43
 4. 57
 5. 58
மேலும்
2648
வியாழன் மார்கழி 31, 2020
 1. J
 2. 5
 3. 60
 4. 61
 5. 64
மேலும்
2647
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. U
 2. 40
 3. 47
 4. 53
 5. 64
மேலும்
2646
செவ்வாய் மார்கழி 29, 2020
 1. T
 2. 58
 3. 61
 4. 69
 5. 78
மேலும்
2645
திங்கள் மார்கழி 28, 2020
 1. Q
 2. 15
 3. 17
 4. 30
 5. 61
மேலும்
2644
ஞாயிறு மார்கழி 27, 2020
 1. V
 2. 9
 3. 20
 4. 61
 5. 80
மேலும்
2643
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. Q
 2. 1
 3. 11
 4. 44
 5. 46
மேலும்
2642
வெள்ளி மார்கழி 25, 2020
 1. V
 2. 3
 3. 25
 4. 34
 5. 60
மேலும்
2641
வியாழன் மார்கழி 24, 2020
 1. M
 2. 3
 3. 24
 4. 44
 5. 60
மேலும்
2640
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. R
 2. 10
 3. 40
 4. 72
 5. 73
மேலும்
2639
செவ்வாய் மார்கழி 22, 2020
 1. O
 2. 18
 3. 20
 4. 24
 5. 72
மேலும்
2638
திங்கள் மார்கழி 21, 2020
 1. B
 2. 14
 3. 48
 4. 72
 5. 79
மேலும்
2637
ஞாயிறு மார்கழி 20, 2020
 1. S
 2. 31
 3. 45
 4. 56
 5. 80
மேலும்
2636
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. B
 2. 25
 3. 37
 4. 73
 5. 76
மேலும்
2635
வெள்ளி மார்கழி 18, 2020
 1. P
 2. 18
 3. 25
 4. 34
 5. 61
மேலும்
2634
வியாழன் மார்கழி 17, 2020
 1. F
 2. 47
 3. 63
 4. 65
 5. 77
மேலும்
2633
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. Z
 2. 5
 3. 12
 4. 74
 5. 80
மேலும்
2632
செவ்வாய் மார்கழி 15, 2020
 1. E
 2. 3
 3. 33
 4. 59
 5. 76
மேலும்
2631
திங்கள் மார்கழி 14, 2020
 1. E
 2. 4
 3. 15
 4. 48
 5. 80
மேலும்
2630
ஞாயிறு மார்கழி 13, 2020
 1. P
 2. 13
 3. 17
 4. 37
 5. 79
மேலும்
2629
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. X
 2. 16
 3. 31
 4. 65
 5. 67
மேலும்
2628
வெள்ளி மார்கழி 11, 2020
 1. T
 2. 1
 3. 2
 4. 20
 5. 44
மேலும்
2627
வியாழன் மார்கழி 10, 2020
 1. W
 2. 5
 3. 13
 4. 30
 5. 64
மேலும்
2626
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. I
 2. 10
 3. 36
 4. 73
 5. 78
மேலும்
2625
செவ்வாய் மார்கழி 08, 2020
 1. Z
 2. 9
 3. 25
 4. 39
 5. 47
மேலும்
2624
திங்கள் மார்கழி 07, 2020
 1. R
 2. 13
 3. 23
 4. 32
 5. 63
மேலும்
2623
ஞாயிறு மார்கழி 06, 2020
 1. C
 2. 1
 3. 26
 4. 27
 5. 62
மேலும்
2622
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. G
 2. 2
 3. 7
 4. 49
 5. 51
மேலும்
2621
வெள்ளி மார்கழி 04, 2020
 1. O
 2. 7
 3. 50
 4. 75
 5. 79
மேலும்
2620
வியாழன் மார்கழி 03, 2020
 1. Z
 2. 1
 3. 18
 4. 33
 5. 65
மேலும்
2619
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. G
 2. 17
 3. 42
 4. 75
 5. 77
மேலும்
2618
செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020
 1. W
 2. 40
 3. 68
 4. 70
 5. 75
மேலும்
2617
திங்கள் கார்த்திகை 30, 2020
 1. A
 2. 6
 3. 21
 4. 37
 5. 45
மேலும்
2616
ஞாயிறு கார்த்திகை 29, 2020
 1. P
 2. 20
 3. 38
 4. 66
 5. 70
மேலும்
2615
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. H
 2. 5
 3. 9
 4. 38
 5. 63
மேலும்
2614
வெள்ளி கார்த்திகை 27, 2020
 1. G
 2. 29
 3. 48
 4. 50
 5. 62
மேலும்
2613
வியாழன் கார்த்திகை 26, 2020
 1. M
 2. 20
 3. 26
 4. 28
 5. 69
மேலும்
2612
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. L
 2. 13
 3. 15
 4. 16
 5. 80
மேலும்
2611
செவ்வாய் கார்த்திகை 24, 2020
 1. P
 2. 21
 3. 22
 4. 24
 5. 62
மேலும்
2610
திங்கள் கார்த்திகை 23, 2020
 1. X
 2. 2
 3. 17
 4. 21
 5. 50
மேலும்
2609
ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020
 1. F
 2. 26
 3. 32
 4. 42
 5. 77
மேலும்
2608
சனி கார்த்திகை 21, 2020
 1. M
 2. 18
 3. 34
 4. 60
 5. 78
மேலும்
2607
வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020
 1. X
 2. 4
 3. 10
 4. 41
 5. 59
மேலும்
2606
வியாழன் கார்த்திகை 19, 2020
 1. Z
 2. 9
 3. 28
 4. 37
 5. 45
மேலும்
2605
புதன் கார்த்திகை 18, 2020
 1. K
 2. 16
 3. 26
 4. 33
 5. 75
மேலும்
2604
செவ்வாய் கார்த்திகை 17, 2020
 1. F
 2. 15
 3. 36
 4. 41
 5. 62
மேலும்
2603
திங்கள் கார்த்திகை 16, 2020
 1. G
 2. 4
 3. 8
 4. 32
 5. 56
மேலும்
2602
ஞாயிறு கார்த்திகை 15, 2020
 1. N
 2. 40
 3. 43
 4. 53
 5. 79
மேலும்
2601
சனி கார்த்திகை 14, 2020
 1. X
 2. 3
 3. 33
 4. 58
 5. 64
மேலும்
2600
வெள்ளி கார்த்திகை 13, 2020
 1. E
 2. 8
 3. 23
 4. 65
 5. 67
மேலும்
2599
வியாழன் கார்த்திகை 12, 2020
 1. H
 2. 15
 3. 40
 4. 48
 5. 64
மேலும்
2598
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. L
 2. 4
 3. 14
 4. 21
 5. 34
மேலும்
2597
செவ்வாய் கார்த்திகை 10, 2020
 1. S
 2. 4
 3. 12
 4. 32
 5. 74
மேலும்
2596
திங்கள் கார்த்திகை 09, 2020
 1. D
 2. 7
 3. 15
 4. 16
 5. 39
மேலும்
2595
ஞாயிறு கார்த்திகை 08, 2020
 1. L
 2. 32
 3. 42
 4. 54
 5. 62
மேலும்
2594
சனி கார்த்திகை 07, 2020
 1. J
 2. 7
 3. 55
 4. 65
 5. 76
மேலும்
2593
வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020
 1. V
 2. 43
 3. 44
 4. 50
 5. 73
மேலும்
2592
வியாழன் கார்த்திகை 05, 2020
 1. A
 2. 4
 3. 46
 4. 53
 5. 66
மேலும்
2591
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. D
 2. 12
 3. 39
 4. 67
 5. 77
மேலும்
2590
செவ்வாய் கார்த்திகை 03, 2020
 1. W
 2. 22
 3. 31
 4. 32
 5. 38
மேலும்
2589
திங்கள் கார்த்திகை 02, 2020
 1. R
 2. 7
 3. 8
 4. 11
 5. 31
மேலும்
2588
ஞாயிறு கார்த்திகை 01, 2020
 1. A
 2. 21
 3. 24
 4. 27
 5. 69
மேலும்
2587
சனி ஐப்பசி 31, 2020
 1. F
 2. 6
 3. 18
 4. 48
 5. 75
மேலும்
2586
வெள்ளி ஐப்பசி 30, 2020
 1. W
 2. 15
 3. 31
 4. 39
 5. 50
மேலும்
2585
வியாழன் ஐப்பசி 29, 2020
 1. I
 2. 6
 3. 41
 4. 59
 5. 70
மேலும்
2584
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. A
 2. 10
 3. 58
 4. 72
 5. 80
மேலும்
2583
செவ்வாய் ஐப்பசி 27, 2020
 1. L
 2. 22
 3. 34
 4. 58
 5. 80
மேலும்
2582
திங்கள் ஐப்பசி 26, 2020
 1. O
 2. 11
 3. 14
 4. 21
 5. 66
மேலும்
2581
ஞாயிறு ஐப்பசி 25, 2020
 1. W
 2. 8
 3. 16
 4. 48
 5. 64
மேலும்
2580
சனி ஐப்பசி 24, 2020
 1. H
 2. 2
 3. 28
 4. 44
 5. 46
மேலும்
2579
வெள்ளி ஐப்பசி 23, 2020
 1. W
 2. 2
 3. 38
 4. 75
 5. 79
மேலும்
2578
வியாழன் ஐப்பசி 22, 2020
 1. S
 2. 7
 3. 32
 4. 72
 5. 79
மேலும்
2577
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. T
 2. 11
 3. 21
 4. 39
 5. 62
மேலும்
2576
செவ்வாய் ஐப்பசி 20, 2020
 1. I
 2. 8
 3. 33
 4. 36
 5. 49
மேலும்
2575
திங்கள் ஐப்பசி 19, 2020
 1. M
 2. 15
 3. 28
 4. 39
 5. 57
மேலும்
2574
ஞாயிறு ஐப்பசி 18, 2020
 1. F
 2. 47
 3. 48
 4. 56
 5. 74
மேலும்
2573
சனி ஐப்பசி 17, 2020
 1. R
 2. 16
 3. 22
 4. 42
 5. 43
மேலும்
2572
வெள்ளி ஐப்பசி 16, 2020
 1. H
 2. 31
 3. 69
 4. 70
 5. 75
மேலும்
2571
வியாழன் ஐப்பசி 15, 2020
 1. H
 2. 10
 3. 12
 4. 18
 5. 37
மேலும்
2570
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. P
 2. 33
 3. 48
 4. 65
 5. 66
மேலும்
2569
செவ்வாய் ஐப்பசி 13, 2020
 1. G
 2. 13
 3. 21
 4. 44
 5. 54
மேலும்
2568
திங்கள் ஐப்பசி 12, 2020
 1. O
 2. 22
 3. 45
 4. 59
 5. 73
மேலும்
2567
ஞாயிறு ஐப்பசி 11, 2020
 1. W
 2. 19
 3. 34
 4. 56
 5. 60
மேலும்
2566
சனி ஐப்பசி 10, 2020
 1. N
 2. 2
 3. 22
 4. 47
 5. 68
மேலும்
2565
வெள்ளி ஐப்பசி 09, 2020
 1. J
 2. 9
 3. 13
 4. 29
 5. 49
மேலும்
2564
வியாழன் ஐப்பசி 08, 2020
 1. K
 2. 07
 3. 22
 4. 23
 5. 70
மேலும்
2563
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. T
 2. 08
 3. 23
 4. 60
 5. 77
மேலும்
2562
செவ்வாய் ஐப்பசி 06, 2020
 1. W
 2. 30
 3. 38
 4. 46
 5. 65
மேலும்
2561
திங்கள் ஐப்பசி 05, 2020
 1. N
 2. 12
 3. 17
 4. 23
 5. 44
மேலும்
2560
ஞாயிறு ஐப்பசி 04, 2020
 1. M
 2. 23
 3. 29
 4. 30
 5. 78
மேலும்
2559
சனி ஐப்பசி 03, 2020
 1. I
 2. 26
 3. 40
 4. 57
 5. 58
மேலும்
2558
வெள்ளி ஐப்பசி 02, 2020
 1. D
 2. 36
 3. 49
 4. 61
 5. 65
மேலும்
2557
வியாழன் ஐப்பசி 01, 2020
 1. D
 2. 9
 3. 23
 4. 37
 5. 74
மேலும்
2556
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. W
 2. 4
 3. 26
 4. 45
 5. 71
மேலும்
2555
செவ்வாய் புரட்டாதி 29, 2020
 1. I
 2. 05
 3. 12
 4. 28
 5. 62
மேலும்
2554
திங்கள் புரட்டாதி 28, 2020
 1. U
 2. 14
 3. 41
 4. 67
 5. 73
மேலும்
2553
ஞாயிறு புரட்டாதி 27, 2020
 1. P
 2. 14
 3. 38
 4. 55
 5. 73
மேலும்
2552
சனி புரட்டாதி 26, 2020
 1. Q
 2. 18
 3. 27
 4. 58
 5. 66
மேலும்
2551
வெள்ளி புரட்டாதி 25, 2020
 1. Z
 2. 7
 3. 13
 4. 46
 5. 59
மேலும்
2550
வியாழன் புரட்டாதி 24, 2020
 1. K
 2. 22
 3. 25
 4. 51
 5. 62
மேலும்
2549
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. L
 2. 17
 3. 32
 4. 56
 5. 62
மேலும்
2548
செவ்வாய் புரட்டாதி 22, 2020
 1. J
 2. 4
 3. 31
 4. 45
 5. 56
மேலும்