கொவிசெத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
2675
புதன் தை 27, 2021
 1. L
 2. 9
 3. 23
 4. 29
 5. 77
மேலும்
2674
செவ்வாய் தை 26, 2021
 1. D
 2. 3
 3. 5
 4. 21
 5. 43
மேலும்
2673
திங்கள் தை 25, 2021
 1. Q
 2. 19
 3. 24
 4. 27
 5. 73
மேலும்
2672
ஞாயிறு தை 24, 2021
 1. B
 2. 10
 3. 15
 4. 20
 5. 21
மேலும்
2671
சனி தை 23, 2021
 1. U
 2. 2
 3. 11
 4. 50
 5. 68
மேலும்
2670
வெள்ளி தை 22, 2021
 1. O
 2. 4
 3. 7
 4. 9
 5. 14
மேலும்
2669
வியாழன் தை 21, 2021
 1. X
 2. 33
 3. 45
 4. 53
 5. 60
மேலும்
2668
புதன் தை 20, 2021
 1. J
 2. 48
 3. 57
 4. 60
 5. 74
மேலும்
2667
செவ்வாய் தை 19, 2021
 1. Y
 2. 06
 3. 11
 4. 29
 5. 76
மேலும்
2666
திங்கள் தை 18, 2021
 1. U
 2. 22
 3. 31
 4. 45
 5. 59
மேலும்
2665
ஞாயிறு தை 17, 2021
 1. J
 2. 6
 3. 30
 4. 39
 5. 48
மேலும்
2664
சனி தை 16, 2021
 1. Y
 2. 12
 3. 27
 4. 59
 5. 66
மேலும்
2663
வெள்ளி தை 15, 2021
 1. W
 2. 20
 3. 25
 4. 45
 5. 75
மேலும்
2662
வியாழன் தை 14, 2021
 1. D
 2. 08
 3. 49
 4. 51
 5. 77
மேலும்
2661
புதன் தை 13, 2021
 1. P
 2. 1
 3. 34
 4. 61
 5. 78
மேலும்
2660
செவ்வாய் தை 12, 2021
 1. X
 2. 01
 3. 05
 4. 26
 5. 59
மேலும்
2659
திங்கள் தை 11, 2021
 1. T
 2. 11
 3. 28
 4. 51
 5. 54
மேலும்
2658
ஞாயிறு தை 10, 2021
 1. A
 2. 26
 3. 48
 4. 56
 5. 78
மேலும்
2657
சனி தை 09, 2021
 1. U
 2. 41
 3. 49
 4. 57
 5. 74
மேலும்
2656
வெள்ளி தை 08, 2021
 1. C
 2. 11
 3. 49
 4. 59
 5. 77
மேலும்
2655
வியாழன் தை 07, 2021
 1. O
 2. 12
 3. 26
 4. 29
 5. 55
மேலும்
2654
புதன் தை 06, 2021
 1. A
 2. 16
 3. 23
 4. 32
 5. 46
மேலும்
2653
செவ்வாய் தை 05, 2021
 1. N
 2. 09
 3. 12
 4. 14
 5. 56
மேலும்
2652
திங்கள் தை 04, 2021
 1. P
 2. 8
 3. 13
 4. 37
 5. 42
மேலும்
2651
ஞாயிறு தை 03, 2021
 1. X
 2. 04
 3. 09
 4. 49
 5. 51
மேலும்
2650
சனி தை 02, 2021
 1. L
 2. 38
 3. 62
 4. 63
 5. 79
மேலும்
2649
வெள்ளி தை 01, 2021
 1. X
 2. 7
 3. 43
 4. 57
 5. 58
மேலும்
2648
வியாழன் மார்கழி 31, 2020
 1. J
 2. 5
 3. 60
 4. 61
 5. 64
மேலும்
2647
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. U
 2. 40
 3. 47
 4. 53
 5. 64
மேலும்
2646
செவ்வாய் மார்கழி 29, 2020
 1. T
 2. 58
 3. 61
 4. 69
 5. 78
மேலும்
2645
திங்கள் மார்கழி 28, 2020
 1. Q
 2. 15
 3. 17
 4. 30
 5. 61
மேலும்
2644
ஞாயிறு மார்கழி 27, 2020
 1. V
 2. 9
 3. 20
 4. 61
 5. 80
மேலும்
2643
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. Q
 2. 1
 3. 11
 4. 44
 5. 46
மேலும்
2642
வெள்ளி மார்கழி 25, 2020
 1. V
 2. 3
 3. 25
 4. 34
 5. 60
மேலும்
2641
வியாழன் மார்கழி 24, 2020
 1. M
 2. 3
 3. 24
 4. 44
 5. 60
மேலும்
2640
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. R
 2. 10
 3. 40
 4. 72
 5. 73
மேலும்
2639
செவ்வாய் மார்கழி 22, 2020
 1. O
 2. 18
 3. 20
 4. 24
 5. 72
மேலும்
2638
திங்கள் மார்கழி 21, 2020
 1. B
 2. 14
 3. 48
 4. 72
 5. 79
மேலும்
2637
ஞாயிறு மார்கழி 20, 2020
 1. S
 2. 31
 3. 45
 4. 56
 5. 80
மேலும்
2636
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. B
 2. 25
 3. 37
 4. 73
 5. 76
மேலும்
2635
வெள்ளி மார்கழி 18, 2020
 1. P
 2. 18
 3. 25
 4. 34
 5. 61
மேலும்
2634
வியாழன் மார்கழி 17, 2020
 1. F
 2. 47
 3. 63
 4. 65
 5. 77
மேலும்
2633
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. Z
 2. 5
 3. 12
 4. 74
 5. 80
மேலும்
2632
செவ்வாய் மார்கழி 15, 2020
 1. E
 2. 3
 3. 33
 4. 59
 5. 76
மேலும்
2631
திங்கள் மார்கழி 14, 2020
 1. E
 2. 4
 3. 15
 4. 48
 5. 80
மேலும்
2630
ஞாயிறு மார்கழி 13, 2020
 1. P
 2. 13
 3. 17
 4. 37
 5. 79
மேலும்
2629
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. X
 2. 16
 3. 31
 4. 65
 5. 67
மேலும்
2628
வெள்ளி மார்கழி 11, 2020
 1. T
 2. 1
 3. 2
 4. 20
 5. 44
மேலும்
2627
வியாழன் மார்கழி 10, 2020
 1. W
 2. 5
 3. 13
 4. 30
 5. 64
மேலும்
2626
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. I
 2. 10
 3. 36
 4. 73
 5. 78
மேலும்
2625
செவ்வாய் மார்கழி 08, 2020
 1. Z
 2. 9
 3. 25
 4. 39
 5. 47
மேலும்
2624
திங்கள் மார்கழி 07, 2020
 1. R
 2. 13
 3. 23
 4. 32
 5. 63
மேலும்
2623
ஞாயிறு மார்கழி 06, 2020
 1. C
 2. 1
 3. 26
 4. 27
 5. 62
மேலும்
2622
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. G
 2. 2
 3. 7
 4. 49
 5. 51
மேலும்
2621
வெள்ளி மார்கழி 04, 2020
 1. O
 2. 7
 3. 50
 4. 75
 5. 79
மேலும்
2620
வியாழன் மார்கழி 03, 2020
 1. Z
 2. 1
 3. 18
 4. 33
 5. 65
மேலும்
2619
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. G
 2. 17
 3. 42
 4. 75
 5. 77
மேலும்
2618
செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020
 1. W
 2. 40
 3. 68
 4. 70
 5. 75
மேலும்
2617
திங்கள் கார்த்திகை 30, 2020
 1. A
 2. 6
 3. 21
 4. 37
 5. 45
மேலும்
2616
ஞாயிறு கார்த்திகை 29, 2020
 1. P
 2. 20
 3. 38
 4. 66
 5. 70
மேலும்
2615
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. H
 2. 5
 3. 9
 4. 38
 5. 63
மேலும்
2614
வெள்ளி கார்த்திகை 27, 2020
 1. G
 2. 29
 3. 48
 4. 50
 5. 62
மேலும்
2613
வியாழன் கார்த்திகை 26, 2020
 1. M
 2. 20
 3. 26
 4. 28
 5. 69
மேலும்
2612
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. L
 2. 13
 3. 15
 4. 16
 5. 80
மேலும்
2611
செவ்வாய் கார்த்திகை 24, 2020
 1. P
 2. 21
 3. 22
 4. 24
 5. 62
மேலும்
2610
திங்கள் கார்த்திகை 23, 2020
 1. X
 2. 2
 3. 17
 4. 21
 5. 50
மேலும்
2609
ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020
 1. F
 2. 26
 3. 32
 4. 42
 5. 77
மேலும்
2608
சனி கார்த்திகை 21, 2020
 1. M
 2. 18
 3. 34
 4. 60
 5. 78
மேலும்
2607
வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020
 1. X
 2. 4
 3. 10
 4. 41
 5. 59
மேலும்
2606
வியாழன் கார்த்திகை 19, 2020
 1. Z
 2. 9
 3. 28
 4. 37
 5. 45
மேலும்
2605
புதன் கார்த்திகை 18, 2020
 1. K
 2. 16
 3. 26
 4. 33
 5. 75
மேலும்
2604
செவ்வாய் கார்த்திகை 17, 2020
 1. F
 2. 15
 3. 36
 4. 41
 5. 62
மேலும்
2603
திங்கள் கார்த்திகை 16, 2020
 1. G
 2. 4
 3. 8
 4. 32
 5. 56
மேலும்
2602
ஞாயிறு கார்த்திகை 15, 2020
 1. N
 2. 40
 3. 43
 4. 53
 5. 79
மேலும்
2601
சனி கார்த்திகை 14, 2020
 1. X
 2. 3
 3. 33
 4. 58
 5. 64
மேலும்
2600
வெள்ளி கார்த்திகை 13, 2020
 1. E
 2. 8
 3. 23
 4. 65
 5. 67
மேலும்
2599
வியாழன் கார்த்திகை 12, 2020
 1. H
 2. 15
 3. 40
 4. 48
 5. 64
மேலும்
2598
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. L
 2. 4
 3. 14
 4. 21
 5. 34
மேலும்
2597
செவ்வாய் கார்த்திகை 10, 2020
 1. S
 2. 4
 3. 12
 4. 32
 5. 74
மேலும்
2596
திங்கள் கார்த்திகை 09, 2020
 1. D
 2. 7
 3. 15
 4. 16
 5. 39
மேலும்
2595
ஞாயிறு கார்த்திகை 08, 2020
 1. L
 2. 32
 3. 42
 4. 54
 5. 62
மேலும்
2594
சனி கார்த்திகை 07, 2020
 1. J
 2. 7
 3. 55
 4. 65
 5. 76
மேலும்
2593
வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020
 1. V
 2. 43
 3. 44
 4. 50
 5. 73
மேலும்
2592
வியாழன் கார்த்திகை 05, 2020
 1. A
 2. 4
 3. 46
 4. 53
 5. 66
மேலும்
2591
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. D
 2. 12
 3. 39
 4. 67
 5. 77
மேலும்
2590
செவ்வாய் கார்த்திகை 03, 2020
 1. W
 2. 22
 3. 31
 4. 32
 5. 38
மேலும்
2589
திங்கள் கார்த்திகை 02, 2020
 1. R
 2. 7
 3. 8
 4. 11
 5. 31
மேலும்
2588
ஞாயிறு கார்த்திகை 01, 2020
 1. A
 2. 21
 3. 24
 4. 27
 5. 69
மேலும்
2587
சனி ஐப்பசி 31, 2020
 1. F
 2. 6
 3. 18
 4. 48
 5. 75
மேலும்
2586
வெள்ளி ஐப்பசி 30, 2020
 1. W
 2. 15
 3. 31
 4. 39
 5. 50
மேலும்
2585
வியாழன் ஐப்பசி 29, 2020
 1. I
 2. 6
 3. 41
 4. 59
 5. 70
மேலும்
2584
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. A
 2. 10
 3. 58
 4. 72
 5. 80
மேலும்
2583
செவ்வாய் ஐப்பசி 27, 2020
 1. L
 2. 22
 3. 34
 4. 58
 5. 80
மேலும்
2582
திங்கள் ஐப்பசி 26, 2020
 1. O
 2. 11
 3. 14
 4. 21
 5. 66
மேலும்
2581
ஞாயிறு ஐப்பசி 25, 2020
 1. W
 2. 8
 3. 16
 4. 48
 5. 64
மேலும்
2580
சனி ஐப்பசி 24, 2020
 1. H
 2. 2
 3. 28
 4. 44
 5. 46
மேலும்
2579
வெள்ளி ஐப்பசி 23, 2020
 1. W
 2. 2
 3. 38
 4. 75
 5. 79
மேலும்
2578
வியாழன் ஐப்பசி 22, 2020
 1. S
 2. 7
 3. 32
 4. 72
 5. 79
மேலும்
2577
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. T
 2. 11
 3. 21
 4. 39
 5. 62
மேலும்
2576
செவ்வாய் ஐப்பசி 20, 2020
 1. I
 2. 8
 3. 33
 4. 36
 5. 49
மேலும்
2575
திங்கள் ஐப்பசி 19, 2020
 1. M
 2. 15
 3. 28
 4. 39
 5. 57
மேலும்
2574
ஞாயிறு ஐப்பசி 18, 2020
 1. F
 2. 47
 3. 48
 4. 56
 5. 74
மேலும்
2573
சனி ஐப்பசி 17, 2020
 1. R
 2. 16
 3. 22
 4. 42
 5. 43
மேலும்
2572
வெள்ளி ஐப்பசி 16, 2020
 1. H
 2. 31
 3. 69
 4. 70
 5. 75
மேலும்
2571
வியாழன் ஐப்பசி 15, 2020
 1. H
 2. 10
 3. 12
 4. 18
 5. 37
மேலும்
2570
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. P
 2. 33
 3. 48
 4. 65
 5. 66
மேலும்
2569
செவ்வாய் ஐப்பசி 13, 2020
 1. G
 2. 13
 3. 21
 4. 44
 5. 54
மேலும்
2568
திங்கள் ஐப்பசி 12, 2020
 1. O
 2. 22
 3. 45
 4. 59
 5. 73
மேலும்
2567
ஞாயிறு ஐப்பசி 11, 2020
 1. W
 2. 19
 3. 34
 4. 56
 5. 60
மேலும்
2566
சனி ஐப்பசி 10, 2020
 1. N
 2. 2
 3. 22
 4. 47
 5. 68
மேலும்
2565
வெள்ளி ஐப்பசி 09, 2020
 1. J
 2. 9
 3. 13
 4. 29
 5. 49
மேலும்
2564
வியாழன் ஐப்பசி 08, 2020
 1. K
 2. 07
 3. 22
 4. 23
 5. 70
மேலும்
2563
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. T
 2. 08
 3. 23
 4. 60
 5. 77
மேலும்
2562
செவ்வாய் ஐப்பசி 06, 2020
 1. W
 2. 30
 3. 38
 4. 46
 5. 65
மேலும்
2561
திங்கள் ஐப்பசி 05, 2020
 1. N
 2. 12
 3. 17
 4. 23
 5. 44
மேலும்
2560
ஞாயிறு ஐப்பசி 04, 2020
 1. M
 2. 23
 3. 29
 4. 30
 5. 78
மேலும்
2559
சனி ஐப்பசி 03, 2020
 1. I
 2. 26
 3. 40
 4. 57
 5. 58
மேலும்
2558
வெள்ளி ஐப்பசி 02, 2020
 1. D
 2. 36
 3. 49
 4. 61
 5. 65
மேலும்
2557
வியாழன் ஐப்பசி 01, 2020
 1. D
 2. 9
 3. 23
 4. 37
 5. 74
மேலும்
2556
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. W
 2. 4
 3. 26
 4. 45
 5. 71
மேலும்
2555
செவ்வாய் புரட்டாதி 29, 2020
 1. I
 2. 05
 3. 12
 4. 28
 5. 62
மேலும்
2554
திங்கள் புரட்டாதி 28, 2020
 1. U
 2. 14
 3. 41
 4. 67
 5. 73
மேலும்
2553
ஞாயிறு புரட்டாதி 27, 2020
 1. P
 2. 14
 3. 38
 4. 55
 5. 73
மேலும்
2552
சனி புரட்டாதி 26, 2020
 1. Q
 2. 18
 3. 27
 4. 58
 5. 66
மேலும்
2551
வெள்ளி புரட்டாதி 25, 2020
 1. Z
 2. 7
 3. 13
 4. 46
 5. 59
மேலும்
2550
வியாழன் புரட்டாதி 24, 2020
 1. K
 2. 22
 3. 25
 4. 51
 5. 62
மேலும்
2549
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. L
 2. 17
 3. 32
 4. 56
 5. 62
மேலும்
2548
செவ்வாய் புரட்டாதி 22, 2020
 1. J
 2. 4
 3. 31
 4. 45
 5. 56
மேலும்
2547
திங்கள் புரட்டாதி 21, 2020
 1. K
 2. 23
 3. 38
 4. 46
 5. 51
மேலும்
2546
ஞாயிறு புரட்டாதி 20, 2020
 1. Y
 2. 6
 3. 40
 4. 42
 5. 57
மேலும்
2545
சனி புரட்டாதி 19, 2020
 1. F
 2. 43
 3. 48
 4. 61
 5. 63
மேலும்
2544
வெள்ளி புரட்டாதி 18, 2020
 1. P
 2. 12
 3. 30
 4. 39
 5. 77
மேலும்
2543
வியாழன் புரட்டாதி 17, 2020
 1. Z
 2. 29
 3. 47
 4. 49
 5. 55
மேலும்
2542
புதன் புரட்டாதி 16, 2020
 1. Z
 2. 32
 3. 48
 4. 70
 5. 80
மேலும்
2541
செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020
 1. F
 2. 11
 3. 45
 4. 50
 5. 71
மேலும்
2540
திங்கள் புரட்டாதி 14, 2020
 1. G
 2. 01
 3. 03
 4. 34
 5. 49
மேலும்
2539
ஞாயிறு புரட்டாதி 13, 2020
 1. Z
 2. 53
 3. 70
 4. 75
 5. 79
மேலும்
2538
சனி புரட்டாதி 12, 2020
 1. F
 2. 15
 3. 20
 4. 41
 5. 54
மேலும்
2537
வெள்ளி புரட்டாதி 11, 2020
 1. L
 2. 18
 3. 19
 4. 22
 5. 35
மேலும்
2536
வியாழன் புரட்டாதி 10, 2020
 1. L
 2. 19
 3. 20
 4. 27
 5. 59
மேலும்
2535
புதன் புரட்டாதி 09, 2020
 1. B
 2. 53
 3. 57
 4. 61
 5. 79
மேலும்
2534
செவ்வாய் புரட்டாதி 08, 2020
 1. O
 2. 13
 3. 32
 4. 39
 5. 68
மேலும்
2533
திங்கள் புரட்டாதி 07, 2020
 1. U
 2. 10
 3. 17
 4. 23
 5. 66
மேலும்
2532
ஞாயிறு புரட்டாதி 06, 2020
 1. N
 2. 29
 3. 38
 4. 58
 5. 59
மேலும்
2531
சனி புரட்டாதி 05, 2020
 1. Y
 2. 02
 3. 06
 4. 27
 5. 66
மேலும்
2530
வெள்ளி புரட்டாதி 04, 2020
 1. C
 2. 25
 3. 33
 4. 53
 5. 67
மேலும்
2529
வியாழன் புரட்டாதி 03, 2020
 1. X
 2. 14
 3. 53
 4. 58
 5. 65
மேலும்
2528
புதன் புரட்டாதி 02, 2020
 1. E
 2. 33
 3. 49
 4. 55
 5. 66
மேலும்
2527
செவ்வாய் புரட்டாதி 01, 2020
 1. M
 2. 17
 3. 61
 4. 75
 5. 77
மேலும்
2526
திங்கள் ஆவணி 31, 2020
 1. Q
 2. 8
 3. 15
 4. 43
 5. 47
மேலும்
2525
ஞாயிறு ஆவணி 30, 2020
 1. P
 2. 18
 3. 26
 4. 48
 5. 54
மேலும்
2524
சனி ஆவணி 29, 2020
 1. N
 2. 13
 3. 39
 4. 46
 5. 74
மேலும்
2523
வெள்ளி ஆவணி 28, 2020
 1. Q
 2. 19
 3. 20
 4. 37
 5. 68
மேலும்
2522
வியாழன் ஆவணி 27, 2020
 1. R
 2. 13
 3. 33
 4. 36
 5. 40
மேலும்
2521
புதன் ஆவணி 26, 2020
 1. G
 2. 38
 3. 46
 4. 73
 5. 78
மேலும்
2520
செவ்வாய் ஆவணி 25, 2020
 1. K
 2. 22
 3. 52
 4. 57
 5. 66
மேலும்
2519
திங்கள் ஆவணி 24, 2020
 1. Y
 2. 49
 3. 74
 4. 77
 5. 78
மேலும்
2518
ஞாயிறு ஆவணி 23, 2020
 1. M
 2. 13
 3. 26
 4. 41
 5. 71
மேலும்
2517
சனி ஆவணி 22, 2020
 1. E
 2. 24
 3. 35
 4. 51
 5. 72
மேலும்
2516
வெள்ளி ஆவணி 21, 2020
 1. L
 2. 09
 3. 19
 4. 32
 5. 77
மேலும்
2515
வியாழன் ஆவணி 20, 2020
 1. P
 2. 21
 3. 35
 4. 62
 5. 80
மேலும்
2514
புதன் ஆவணி 19, 2020
 1. A
 2. 24
 3. 30
 4. 36
 5. 49
மேலும்
2513
செவ்வாய் ஆவணி 18, 2020
 1. X
 2. 11
 3. 12
 4. 14
 5. 38
மேலும்
2512
திங்கள் ஆவணி 17, 2020
 1. B
 2. 28
 3. 39
 4. 75
 5. 77
மேலும்
2511
ஞாயிறு ஆவணி 16, 2020
 1. G
 2. 18
 3. 19
 4. 32
 5. 37
மேலும்
2510
சனி ஆவணி 15, 2020
 1. S
 2. 14
 3. 19
 4. 31
 5. 75
மேலும்
2509
வெள்ளி ஆவணி 14, 2020
 1. E
 2. 16
 3. 35
 4. 49
 5. 68
மேலும்
2508
வியாழன் ஆவணி 13, 2020
 1. L
 2. 29
 3. 49
 4. 51
 5. 58
மேலும்
2507
புதன் ஆவணி 12, 2020
 1. U
 2. 11
 3. 44
 4. 63
 5. 66
மேலும்
2506
செவ்வாய் ஆவணி 11, 2020
 1. M
 2. 20
 3. 39
 4. 61
 5. 78
மேலும்
2505
திங்கள் ஆவணி 10, 2020
 1. W
 2. 16
 3. 47
 4. 60
 5. 74
மேலும்
2504
ஞாயிறு ஆவணி 09, 2020
 1. H
 2. 34
 3. 35
 4. 51
 5. 52
மேலும்
2503
சனி ஆவணி 08, 2020
 1. J
 2. 5
 3. 6
 4. 13
 5. 43
மேலும்
2502
வெள்ளி ஆவணி 07, 2020
 1. Y
 2. 18
 3. 21
 4. 45
 5. 57
மேலும்
2501
வியாழன் ஆவணி 06, 2020
 1. B
 2. 5
 3. 55
 4. 71
 5. 74
மேலும்
2500
புதன் ஆவணி 05, 2020
 1. Y
 2. 8
 3. 20
 4. 26
 5. 45
மேலும்
2499
செவ்வாய் ஆவணி 04, 2020
 1. S
 2. 22
 3. 30
 4. 41
 5. 71
மேலும்
2498
திங்கள் ஆவணி 03, 2020
 1. K
 2. 3
 3. 34
 4. 50
 5. 64
மேலும்
2497
ஞாயிறு ஆவணி 02, 2020
 1. A
 2. 06
 3. 46
 4. 59
 5. 73
மேலும்
2496
சனி ஆவணி 01, 2020
 1. U
 2. 10
 3. 56
 4. 65
 5. 79
மேலும்
2495
வெள்ளி ஆடி 31, 2020
 1. P
 2. 22
 3. 31
 4. 38
 5. 80
மேலும்
2494
வியாழன் ஆடி 30, 2020
 1. F
 2. 1
 3. 8
 4. 18
 5. 45
மேலும்
2493
புதன் ஆடி 29, 2020
 1. Y
 2. 07
 3. 41
 4. 74
 5. 80
மேலும்
2492
செவ்வாய் ஆடி 28, 2020
 1. V
 2. 16
 3. 35
 4. 52
 5. 57
மேலும்
2491
திங்கள் ஆடி 27, 2020
 1. T
 2. 02
 3. 18
 4. 52
 5. 72
மேலும்
2490
ஞாயிறு ஆடி 26, 2020
 1. T
 2. 20
 3. 21
 4. 38
 5. 69
மேலும்
2489
சனி ஆடி 25, 2020
 1. X
 2. 13
 3. 19
 4. 56
 5. 72
மேலும்
2488
வெள்ளி ஆடி 24, 2020
 1. W
 2. 41
 3. 43
 4. 60
 5. 62
மேலும்
2487
வியாழன் ஆடி 23, 2020
 1. V
 2. 06
 3. 40
 4. 45
 5. 64
மேலும்
2486
புதன் ஆடி 22, 2020
 1. A
 2. 20
 3. 55
 4. 59
 5. 70
மேலும்
2485
செவ்வாய் ஆடி 21, 2020
 1. N
 2. 24
 3. 37
 4. 46
 5. 51
மேலும்
2484
திங்கள் ஆடி 20, 2020
 1. Y
 2. 03
 3. 25
 4. 29
 5. 50
மேலும்
2483
ஞாயிறு ஆடி 19, 2020
 1. R
 2. 63
 3. 70
 4. 72
 5. 80
மேலும்
2482
சனி ஆடி 18, 2020
 1. U
 2. 16
 3. 25
 4. 28
 5. 69
மேலும்
2481
வெள்ளி ஆடி 17, 2020
 1. H
 2. 19
 3. 39
 4. 44
 5. 46
மேலும்
2480
வியாழன் ஆடி 16, 2020
 1. P
 2. 4
 3. 45
 4. 59
 5. 68
மேலும்
2479
புதன் ஆடி 15, 2020
 1. Z
 2. 34
 3. 39
 4. 53
 5. 73
மேலும்
2478
செவ்வாய் ஆடி 14, 2020
 1. C
 2. 22
 3. 49
 4. 57
 5. 66
மேலும்
2477
திங்கள் ஆடி 13, 2020
 1. G
 2. 01
 3. 19
 4. 25
 5. 32
மேலும்
2476
ஞாயிறு ஆடி 12, 2020
 1. R
 2. 32
 3. 44
 4. 55
 5. 77
மேலும்
2475
சனி ஆடி 11, 2020
 1. M
 2. 9
 3. 40
 4. 53
 5. 77
மேலும்
2474
வெள்ளி ஆடி 10, 2020
 1. C
 2. 07
 3. 08
 4. 57
 5. 64
மேலும்
2473
வியாழன் ஆடி 09, 2020
 1. T
 2. 7
 3. 41
 4. 46
 5. 52
மேலும்
2472
புதன் ஆடி 08, 2020
 1. K
 2. 29
 3. 32
 4. 49
 5. 53
மேலும்
2471
செவ்வாய் ஆடி 07, 2020
 1. H
 2. 4
 3. 11
 4. 23
 5. 36
மேலும்
2470
திங்கள் ஆடி 06, 2020
 1. N
 2. 07
 3. 30
 4. 73
 5. 77
மேலும்
2469
ஞாயிறு ஆடி 05, 2020
 1. Y
 2. 1
 3. 17
 4. 53
 5. 79
மேலும்
2468
சனி ஆடி 04, 2020
 1. O
 2. 05
 3. 16
 4. 21
 5. 39
மேலும்
2467
வெள்ளி ஆடி 03, 2020
 1. Y
 2. 26
 3. 43
 4. 50
 5. 80
மேலும்
2466
வியாழன் ஆடி 02, 2020
 1. Z
 2. 3
 3. 26
 4. 32
 5. 39
மேலும்
2465
புதன் ஆடி 01, 2020
 1. O
 2. 29
 3. 33
 4. 35
 5. 73
மேலும்
2464
செவ்வாய் ஆனி 30, 2020
 1. B
 2. 28
 3. 30
 4. 37
 5. 46
மேலும்
2463
திங்கள் ஆனி 29, 2020
 1. P
 2. 39
 3. 45
 4. 66
 5. 75
மேலும்
2462
ஞாயிறு ஆனி 28, 2020
 1. W
 2. 08
 3. 14
 4. 34
 5. 52
மேலும்
2461
சனி ஆனி 27, 2020
 1. H
 2. 16
 3. 39
 4. 54
 5. 64
மேலும்