பணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது

 • கொவிசெத

  கொவிசெத

  The Farmers Trust Fund for the Ministry of agriculture and lands

 • மஹஜன சம்பத

  மஹஜன சம்பத

  Generate funds for Consolidated Fund

 • தன நிதானய

  தன நிதானய

  Generate funds for Consolidated Fund

 • தரு திரி சம்பத

  தரு திரி சம்பத

  Generate Funds for Save the children - National Trust Fund

 • ஜாதிக சம்பத

  ஜாதிக சம்பத

  from Wednesday's draw --> On behalf of Ministry of health
  from Saturday's Draw --> On behalf of Ministry of labour

 • மெகா பவர்

  மெகா பவர்

  Generate funds for Consolidated Fund

 • சுபிரி வாசனா

  சுபிரி வாசனா

  from Wednesday's draw --> Ranaviru Seva fund ministry of defense
  from Saturday's Draw --> social services and sports fund for ministry of sports

 • நீரோகா

  நீரோகா

  Generate funds for Consolidated Fund through National Kidney Fund.

 • வாசனா சம்பத

  வாசனா சம்பத

  Generate funds for Consolidated Fund

 • செவன

  செவன

  Generate funds for Consolidated Fund

 • டொலர் போர்ச்சூன்

  டொலர் போர்ச்சூன்

  Net Surplus to Consolidated Fund

 • சுபிரி தெலக்ஷபதி

  சுபிரி தெலக்ஷபதி

  10% of the turnover is contributed to Consolidated Fund

 • சம்பத் ரேகா

  சம்பத் ரேகா

  10% of the turnover is contributed to Consolidated Fund

 • ரீஸ்டார்ட்

  ரீஸ்டார்ட்

  reconstruction of our own relatives who have been affected by the natural disaster.

 • ஸ்வர்ண சம்பத

  ஸ்வர்ண சம்பத

  Generate funds for Consolidated Fund

 • செவன உடனடி

  செவன உடனடி

  10% of the turnover is contributed to Ministry of Housing

 • சமுர்தி உடனடி

  சமுர்தி உடனடி

  10% of the turnover is contributed to Ministry of Samurdhi & Youth Affairs