தொடர்புகளுக்கு

 • வழக்கறிஞர் லலித் பியும் பெரேரா வழக்கறிஞர் லலித் பியும் பெரேரா தலைவர் +94 11 466 9470 +94 11 466 9469 +94 11 466 9475 chairman@nlb.lk
 • சஞ்சீவ எடிரிசிங்க சஞ்சீவ எடிரிசிங்க கூடுதல் பொது மேலாளர் +94114669460 +94114669464 addgm@nlb.lk
 • திரு.பி.கே.பி.எச்.ஏ.பண்டாரா திரு.பி.கே.பி.எச்.ஏ.பண்டாரா தலைமை நிதி அதிகாரி +94114669444 hbcfonlb@gmail.com
 • திருமதி எம்.எல்.ஜி.ஜி.ரசஞ்சலி பெரேரா விஜேசிங்க திருமதி எம்.எல்.ஜி.ஜி.ரசஞ்சலி பெரேரா விஜேசிங்க துணை பொது மேலாளர் (இயக்க நிதி) +94114669435 +94112329576 rasanjali@nlb.lk
 • திருமதி.பி.ஏ.பி.ஷியாமினி பாலசூரிய திருமதி.பி.ஏ.பி.ஷியாமினி பாலசூரிய துணை பொது மேலாளர் (வாரியத்தின் சட்ட / செயலாளர்) +94114669461 shyamini@nlb.lk
 • திருமதி.எம்.ஜி.கே.எம்.மதுலுஸ்ச திருமதி.எம்.ஜி.கே.எம்.மதுலுஸ்ச உதவி பொது மேலாளர் (வருமான திட்டம்) +94114669436 kumuduni@nlb.lk
 • திரு.எஸ்.என்.ஏ.சுஜீவா நிசங்க திரு.எஸ்.என்.ஏ.சுஜீவா நிசங்க துணை பொது மேலாளர் (சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விளம்பரம்) +94112470669 nissanka@nlb.lk / nissankanlb@gmail.com
 • திரு.எம்.டி.கே.எச்.சேனாநாயக்க திரு.எம்.டி.கே.எச்.சேனாநாயக்க உதவி பொது மேலாளர் (நிதி) +94114669445 kapila@nlb.lk
 • திரு.ஏ.எம்.மெனுர சத்துரங்க திரு.ஏ.எம்.மெனுர சத்துரங்க உதவி பொது மேலாளர் (சந்தைப்படுத்தல்) +94114607070 menura@nlb.lk
 • திருமதி.எச்.எம்.சி.என்.ஹேரத் திருமதி.எச்.எம்.சி.என்.ஹேரத் உதவி பொது மேலாளர் (நிர்வாகம்) +94114669450 chandra@nlb.lk
 • திரு.டி.எஸ்.வீரரத்ன திரு.டி.எஸ்.வீரரத்ன உதவி பொது மேலாளர் (கடன் நிவாரணம்) aminda@nlb.lk
 • திரு ட சுனீத் ஜெயாவார்த்தேனா திரு ட சுனீத் ஜெயாவார்த்தேனா +94114607092 suneth@nlb.lk