தலைவர்

 • திரு.ரிச்சர்ட் அலுவிஹாரே திரு.ரிச்சர்ட் அலுவிஹாரே 1963
 • திரு.ஏ.ஐ.இசட்.நவரத்நவரத்ன திரு.ஏ.ஐ.இசட்.நவரத்நவரத்ன 1964
 • திரு.சிங்ஹ ​​வீரசேகர திரு.சிங்ஹ ​​வீரசேகர 1964 to 1965
 • திரு.சி.எம்.பி.போகொல்லகம திரு.சி.எம்.பி.போகொல்லகம 1965 to 1970
 • திரு.எஸ்.டி.சி.சமரதுங்க திரு.எஸ்.டி.சி.சமரதுங்க 1970 to 1977
 • திரு.எச்.ஆர்.பியசிரி திரு.எச்.ஆர்.பியசிரி 1977 to 1962
 • திரு.ஆர்.ஜே.டி சில்வா திரு.ஆர்.ஜே.டி சில்வா 1982 to 1989
 • திரு.எட்வர்ட் குணவர்தன திரு.எட்வர்ட் குணவர்தன 1989 to 1991
 • திரு.ஏ.சி.ஏ.ஜாபர் திரு.ஏ.சி.ஏ.ஜாபர் 1991 to 1993
 • திரு.எச்.எம்.நவரத்ன திரு.எச்.எம்.நவரத்ன 1993 to 1994
 • திரு.கே.பலபட்டபெடி திரு.கே.பலபட்டபெடி 1994 to 1999
 • திரு.காமினி குணவர்தன திரு.காமினி குணவர்தன 1999 to 2001
 • திரு.கேசரலால் குணசேகர திரு.கேசரலால் குணசேகர 2001
 • திரு.உபாலி லியனகே திரு.உபாலி லியனகே 2001 to 2002
 • ஏ.ஐ.திரு.இஸ்மெயில் ஏ.ஐ.திரு.இஸ்மெயில் 2002 to 2003
 • திரு.தீபால் குணரத்ன திரு.தீபால் குணரத்ன 2003 to 2004
 • திரு.தயா லியானகே திரு.தயா லியானகே 2004
 • திரு.சிரில் குணபாலா திரு.சிரில் குணபாலா 2004 to 2005
 • திரு.வசந்த சேனாநாயக்க திரு.வசந்த சேனாநாயக்க 2005
 • திரு.பிரியந்த காரியபெரும திரு.பிரியந்த காரியபெரும 2005 to 2008
 • திரு.வாஸ் குணவர்தன திரு.வாஸ் குணவர்தன 2008
 • திரு.சமிந்த அதுலுவகே திரு.சமிந்த அதுலுவகே 2008 to 2015
 • திருமதி.ஷியாமிலா பெரேரா திருமதி.ஷியாமிலா பெரேரா 2015 to 2019
 • திரு.லலித் பியும் பெரேரா திரு.லலித் பியும் பெரேரா 2019 to Date